Uchwała Nr 70/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 października 2015 r. w sprawie: przyjęcia dokumentów w ramach realizacji projektu pn: „Wzmocnienie współpracy członków Stowarzyszenia G

 
Uchwała Nr 70/15/VII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 20 października 2015 r.
 
w sprawie: przyjęcia dokumentów w ramach realizacji projektu pn: „Wzmocnienie współpracy członków Stowarzyszenia Gmin Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego w celu kształtowania przestrzeni publicznej służącej wzmocnieniu lokalnych więzi społecznych".
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. 1. Przyjmuje się „Strategię Zrównoważonego Rozwoju Turystyki i Rekreacji Mikroregionu WPN", stanowiącą załącznik nr 1 do uchwały.
2.   Przyjmuje się „Koncepcję Zrównoważonego Transportu na terenie Mikroregionu WPN", stanowiącą załącznik nr 2 do uchwały.
3.   Przyjmuje się „Koncepcję Produktu Turystycznego Mikroregionu WPN", stanowiącą załącznik nr 3 do uchwały.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodnicząca Rady Miasta
/-/ Małgorzata Hempowicz
 
Uzasadnienie
 
Wprowadzenie punktu związanego z zatwierdzenia trzech dokumentów opracowanych w ramach projektu pn. „Wzmocnienie współpracy członków Stowarzyszenia Gmin Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego w celu kształtowania przestrzeni publicznej służącej wzmocnieniu lokalnych więzi społecznych", współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 oraz Budżet Państwa, jest elementem kończącym jego realizację. Celem głównym projektu było wypracowanie wspólnych obszarów do podejmowania dalszych działań przez jednostki samorządu terytorialnego będące Członkami Stowarzyszenia Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego. Przedstawione Radzie Miasta w Puszczykowie do zatwierdzenia dokumenty, stworzą możliwość integracji podejmowanych działań publicznych, a zintegrowane podejście do problemów ułatwi w naszym przekonaniu aplikowanie o środki finansowe w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020.