Uchwała Nr 71/15/VII Rady Miasta Puszczykowie z dnia 20 października 2015 r. w sprawie: wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Poznaniu i Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznani

 
Uchwała Nr 71/15/VII
Rady Miasta Puszczykowie
z dnia 20 października 2015 r.
 
w sprawie: wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Poznaniu i Sądu Rejonowego Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zmianami) oraz art. 160 § 1, art. 163 i art. 164 § 1, ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 133, ze zmianami) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. W wyniku tajnego głosowania Rada Miasta Puszczykowa dokonała wyboru ławników na kadencję przypadającą na lata 2016 - 2019:
1)     Na ławników do Sądu Okręgowego w Poznaniu wybiera się następujące osoby:
a)     Małgorzatę Adamską,
b)     Małgorzatę Bekas.
 
2)     Na ławnika do Sądu Rejonowego Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu wybiera się Elżbietę Wolińską.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 3. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miasta do przekazania list wybranych ławników prezesom właściwych sądów, najpóźniej do końca października 2015 r.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodnicząca Rady Miasta
/-/ Malgorzata Hempowicz
 
 
Uzasadnienie
 
Zgodnie z art. 160 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych - ławników do sądów okręgowych oraz do sądów rejonowych wybierają rady gmin, których obszar jest objęty właściwością tych sądów - w głosowaniu tajnym.
Rada Miasta Puszczykowa zgodnie z wytycznymi Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu winna dokonać wyboru:
1) do Sądu Rejonowego Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu - 1 ławnika, a ponadto 2 do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy w Sądzie Rejonowym Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu;
2) do Sądu Okręgowego w Poznaniu - 2 ławników.
 
Do Rady Miasta Puszczykowa wpłynęły zgłoszenia kandydatów na ławników:
1) 1 osoba do Sądu Rejonowego Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
2) 2 osoby do Sądu Okręgowego w Poznaniu.
 
Spośród zgłoszonych kandydatów Rada Miasta Puszczykowa dokonała powyższego wyboru po zapoznaniu się z opinią o zgłoszonych kandydatach w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie, przedstawioną przez powołany do jej wystawienia zespół.
Wobec powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.