Uchwała Nr 73/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 października 2015 r. w sprawie: powołania składu osobowego Kapituły oceniającej wnioski o Nagrodę Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów s

 
Uchwała Nr 73/15/VII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 20 października 2015 r.
 
w sprawie: powołania składu osobowego Kapituły oceniającej wnioski o Nagrodę Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zmianami) oraz w związku z ust. II pkt 3 Regulaminu Nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych stanowiącego załącznik do Uchwały nr 44/07/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 13 czerwca 2007 r., Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Powołuje się Kapitułę oceniającą wnioski o Nagrodę Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych w składzie:
 
a) Przewodniczący Kapituły   - Tomasz Potocki
 
b) Członek Kapituły              - Dorota Łuczak-Dydowicz
 
c) Członek Kapituły              - Maciej Dettlaff
 
 
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Puszczykowa oraz Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Małgorzata Hempowicz
 
 
Uzasadnienie
 
      Zgodnie z regulaminem Nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych, Rada Miasta Puszczykowa powołuje trzyosobową Kapitułę nagrody, w skład której wchodzą: Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Miasta, przedstawiciel Komisji Edukacji, Kultury i Sportu oraz przedstawiciel Burmistrza Miasta.
      Do zadań Kapituły należy przede wszystkim analiza zasadności złożonych wniosków oraz przedłożenie Radzie Miasta propozycji osób nagrodzonych oraz wysokości kwoty nagród.
      W związku z powyższym, podjęcie uchwały należy uznać za uzasadnione.