Uchwała Nr 74/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 października 2015 r. w sprawie opłaty targowej

 
Uchwała Nr 74/15/VII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 20 października 2015 r.
 
w sprawie opłaty targowej.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zmianami), art. 15 ust. 1 i 2, art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 849 ze zmianami) i art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zmianami), w związku z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r. (M.P. z 2015 r. poz. 735) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Na terenie Miasta Puszczykowa wprowadza się opłatę targową.
 
§ 2. 1. Z zastrzeżeniem ust. 2, określa się dzienną stawkę opłaty targowej obowiązującą na terenie Miasta Puszczykowa w wysokości 30 zł.
2. Dzienna stawka opłaty targowej wynosi przy sprzedaży z:
1) wózka ręcznego, roweru, kosza, wiadra, torby, skrzynki, ręki - 5 zł;
2) samochodu osobowego, straganu, stołu - 15 zł;
3) innych samochodów, przyczep, naczep - 20 zł.
 
§ 3. W przypadku, gdy dla danej sprzedaży właściwa jest więcej niż jedna stawka opłaty targowej, stosuje się stawkę wyższą.
 
§ 4. 1. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.
2. Opłata jest płatna, bez wezwania, na rachunek bankowy Miasta Puszczykowa, z zastrzeżeniem § 5.
 
§ 5. 1. Zarządza się pobór opłaty w drodze inkasa.
2. Pobór opłaty targowej powierza się pracownikom Straży Miejskiej.
3. Inkasenci pobierający opłatę odprowadzają ją, za okresy miesięczne, w terminie do 5 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni na rachunek bankowy Miasta Puszczykowa.
 
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 7. Traci moc uchwała Nr 80/03/IV Rady Miasta Puszczykowa z dnia 8 grudnia 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 24 lutego 2004 r. Nr 21 poz. 594).
 
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2016 r.
 
Przewodnicząca Rady Miasta 
/-/ Małgorzata Hempowicz
 
 
Uzasadnienie
 
             W związku ze zmianą ustawy o podatkach i opłatach lokalnych Rada Miasta decyduje o wprowadzeniu opłaty targowej. W celu dalszego pobierania tej opłaty podjęcie uchwały jest konieczne.