Uchwała Nr 75/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 października 2015 r. w sprawie: określenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku

 
Uchwała Nr 75/15/VII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 20 października 2015 r.
 
w sprawie: określenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zmianami) i art. 5 ust. 1 oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 849 ze zmianami), w związku z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r. (M.P. z 2015 r. poz. 735) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Miasta Puszczykowa:
1) od gruntów: 
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,89 zł od 1 m2 powierzchni,
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 4,58 zł od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,33 zł od 1 m2 powierzchni;
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,70 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 22,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,68 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,65 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 6,50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
3) od budowli - 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3-7  ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.
 
§ 2. 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki lub ich części, budowle oraz grunty zajęte na:
1) prowadzenie działalności w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
2) prowadzenie działalności kulturalnej,
3) prowadzenie działalności w zakresie utrzymania czystości i porządku.
2. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1, nie dotyczą podatku od nieruchomości od budynków lub ich części, budowli oraz gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 4. Traci moc uchwała Nr 232/13/VI Rady Miasta Puszczykowo z dnia 17 września 2013 r. w sprawie: określenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 25 września 2013 r. poz. 5334).
 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2016 r.
 
Przewodnicząca Rady Miasta
/-/ Małgorzata Hempowicz
 
Uzasadnienie
 
Do kompetencji Rady Miasta, zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych należy określenie stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku.
Natomiast zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych Rada Miasta może wprowadzić zwolnienia przedmiotowe w zakresie podatku od nieruchomości, inne aniżeli określone w art. 7 ust. 1 oraz w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw.
Podatek od nieruchomości jest jednym z podstawowych źródeł dochodów Miasta. Ostatnia zmiana stawek miała miejsce w 2014 r. Proponowany wzrost stawek podatkowych wynika ze zwiększających się kosztów realizacji zadań nałożonych na gminy.