Uchwała Nr 76/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 października 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr 18/15/VII Rady Miasta Puszczykowo z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wie

 
Uchwała Nr 76/15/VII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 20 października 2015 r.
 
w sprawie: zmiany uchwały Nr 18/15/VII Rady Miasta Puszczykowo z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2014-2023.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.), art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. W uchwale Nr 18/15/VII Rady Miasta Puszczykowo z dnia 20 stycznia 2015 r.   wprowadza się następujące zmiany:
1)     w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
2)     w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Pozostała treść uchwały Nr 18/15/VII Rady Miasta Puszczykowo z dnia 20 stycznia 2015 r. pozostaje bez zmian.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodnicząca Rady Miasta
/-/ Małgorzata Hempowicz
 
 
 
 
Uzasadnienie
 
1. Dostosowano dane do projektu zmiany uchwały budżetowej na 2015 r.
2. Wprowadzono zadania bieżące: „Prace porządkowe na terenie Miasta" - okres realizacji 2016-2017, „Zimowe utrzymanie dróg" - okres realizacji 2015-2017.
3. Zmieniono nakłady na zadania bieżące: „Wykonanie koncepcji zagospodarowania wód opadowych" oraz „Zagospodarowanie brzegu rzeki Warty".
4. Zmieniono nakłady na zadania majątkowe: „Budowa i modernizacja dróg, chodników i parkingów", „Budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych", „Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2", „Zagospodarowanie terenu CAS".