Uchwała Nr 77/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 października 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2015 Nr 19/15/VII z dnia 20 stycznia 2015 r.

 
Uchwała Nr 77/15/VII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 20 października 2015 r.
 
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2015 Nr 19/15/VII z dnia 20 stycznia 2015 r.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. W uchwale budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2015 nr 19/15/VII z dnia 20 stycznia 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 27.01.2015 r. poz. 433) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 zmniejsza się dochody ogółem o kwotę 317.644 zł do kwoty 31.736.026,90 zł, w tym:
a) zwiększa się dochody  bieżące o kwotę 51.356 zł do kwoty 31.441.908,90 zł,
b) zmniejsza się dochody  majątkowe o kwotę  369.000 zł do kwoty 294.118 zł;
2) w § 2 zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 1.017.644 zł do kwoty 33.669.026,90 zł, w tym:
a) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 33.912 zł do kwoty 28.751.947,90 zł
b) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 983.732 zł do kwoty 4.917.079 zł;
3) § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Ustala się deficyt budżetu Miasta w wysokości 1.933.000 zł, który zostanie pokryty:
1) przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.400.000 zł,
2) z emitowanych papierów wartościowych w kwocie 533.000 zł."
4) w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
5) w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
6) w załączniku nr 3 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
7) w załączniku nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
8) paragraf 6 otrzymuje brzmienie:
„§ 6 W planie dochodów i wydatków budżetu Miasta wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 833.000 zł."
9) paragraf 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 8. 1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu Miasta w wysokości 4.300.000 zł, w tym przychody w wysokości 1.400.000 zł z tytułu z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych."
10) w § 9 ust. 2 pkt 1 zmniejsza się rezerwę na wydatki oświatowe o kwotę 50.117 zł do kwoty 0 zł.
 
§ 2. Pozostała treść uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2015 nr 19/15/VII z dnia 20 stycznia 2015 r.  pozostaje bez zmian.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przeodnicząca Rady Miasta
/-/ Małgorzata Hempowicz
 
 
Uzasadnienie
 
Dochody:
1. Dokonano zmian planu dochodów do wysokości przewidywanego wykonania.
2. Wykreślono środki na inwestycje w wysokości 369.000 zł ze Spółki Aqunet na budowę kanalizacji sanitarnej.
 
Wydatki:
1. Zmniejszono wydatki na inwestycje do wysokości przewidywanego wykonania, zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Rozdział 60016 Zmniejszono wydatki na bieżące utrzymanie dróg o kwotę 100.000 zł.
3. Rozdział 75702 Zmniejszono wydatki na obsługę długu o kwotę 71.300 zł.
4. Rozdział 75818 Zmniejszono rezerwę oświatową o kwotę 50.117 zł.
5. 80101-85401 Dokonano przesunięć w klasyfikacji budżetowej jednostek oświatowych; zwiększono wydatki bieżące o kwotę 175.399 zł, w tym 70.000 zł na dotacje dla przedszkola publicznego prowadzonego przez podmiot prywatny.
 
Deficyt
Zmniejszono deficyt o kwotę 700.000 zł.