Uchwała Nr 78/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie: zasad udzielania rozmiaru i zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla dyrektorów i wicedyrekto

 
Uchwała Nr 78/15/VII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 24 listopada 2015 r.
 
w sprawie: zasad udzielania rozmiaru i zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla dyrektorów i wicedyrektorów, określenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych, obowiązujących w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Puszczykowo.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.) oraz art. 42 ust. 6 i 7 pkt 2 i 3 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz.191 ze zm.) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
 
§ 1. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w  szkołach prowadzonych przez Miasto Puszczykowo, obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych określony w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela do liczby godzin zajęć określonych w tabeli zawartej w § 2 niniejszej uchwały. 
 
§ 2. Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla osób zajmujących stanowiska kierownicze:

Lp.

Stanowisko kierownicze

Liczba oddziałów

Tygodniowy wymiar zajęć

1.

Dyrektor

do 9 oddziałów

8 godz.

2.

 

10 do 12 oddziałów

5 godz.

3.

 

od 13 oddziałów

3 godz.

4.

Wicedyrektor

od 12 oddziałów

10 godz.


 
§ 3.
  1. Obowiązkowy wymiar godzin określony w § 2 przysługuje od dnia objęcia stanowiska.
  2. Ustalony dla dyrektorów w § 2 tygodniowy wymiar godzin obowiązuje również wicedyrektorów, którzy zastępują nieobecnego dyrektora. Jeżeli zastępstwo nie nastąpiło od pierwszego dnia danego miesiąca, to wymiar ten obowiązuje tych nauczycieli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu zastępowania nieobecnego dyrektora.
 
 
§ 4.
1.   Ustalić tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz przez nauczycieli, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Miasto Puszczykowo na stanowiskach niewymienionych w art.42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, w następującej wysokości:
 

Lp.

Nauczyciel

Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych

1.

nauczyciel - psycholog

28 godz.

2.

nauczyciel - pedagog

28 godz.

3.

nauczyciel - logopeda

28 godz.

4.

nauczyciel - doradca zawodowy

25 godz.

5.

nauczyciel wspomagający

20 godz.


 

2.   Dla ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli wymienionych w podpunktach od 1 do 5 tabeli przez godzinę zajęć należy rozumieć 60 minut.
 
§ 5. Traci moc uchwała nr 85/07/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie: określenia tygodniowego wymiaru zajęć dydaktycznych dla dyrektorów oraz wicedyrektorów szkół, pedagogów, psychologów. 
 
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
 
Przewodnicząca Rady Miasta
/-/ Małgorzata Hempowicz
 
Uzasadnienie
 
            Przepisy zawarte w art. 42 ust. 7 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191 ze zm.) upoważniają organ prowadzący szkoły do określenia udzielenia zasad i rozmiaru zniżek obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze oraz tygodniowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli.
Kompetencje zgodnie z art. 91d cytowanej ustawy należą do Rady Miasta. Zatem uchwała Rady Miasta Puszczykowa ustala tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dyrektorów, wicedyrektorów. Ponadto określa obowiązkowy wymiar godzin pedagogów, psychologów, logopedów, nauczycieli wspomagających, co umożliwi organizowanie w placówkach zajęć wspierających uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zatrudnianie w placówkach doradców zawodowych ma na celu wspieranie uczniów w wyborze dalszego kierunku edukacji.
Projekt uchwały uzyskał wymagane prawem opinie związków zawodowych.