Uchwała Nr 79/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta Puszczykowa Nr 27/07/V z 11.04.2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzeni

 
Uchwała Nr 79/15/VII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 24 listopada 2015 r.
 
w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta Puszczykowa Nr 27/07/V z 11.04.2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Puszczykowie dla nieruchomości obejmującej działki nr: 1021/6 i 1022/6 położonej przy ulicy Niwka Stara/Jaskółcza.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Uchyla się uchwałę Nr 27/07/V Rady Miasta Puszczykowa z 11.04.2007 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Puszczykowie dla nieruchomości obejmującej działki nr: 1021/6 i 1022/6 położonej przy ulicy Niwka Stara/ Jaskółcza.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodnicząca Rady Miasta
/-/ Małgorzata Hempowicz
 
 
 
Uzasadnienie
 
Dla powyższego terenu obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Puszczykowa w południowej części miasta - Niwka - strefa I zatwierdzony Uchwałą Rady Miasta Puszczykowa Nr 118/04/IV z dnia 7.09.2004.
Nieruchomość obejmująca działki 1021/6 i 1022/6 jest niezabudowana - została  zakupiona przez Miasto Puszczykowo w marcu 2007 roku za zgodą Rady Miasta (Uchwała Nr 23/07/V z dnia 21 lutego 2007), przy wykorzystaniu prawa do wykonania pierwokupu w trybie ustawy o samorządzie gminnym.
Na podstawie uchwały Nr 27/07/V Rady Miasta Puszczykowa z 11.04.2007 przystąpiono do sporządzenia projektu mpzp dla terenu przy ulicy Jaskółczej z przeznaczeniem na funkcję usług turystycznych. Ze względu na negatywne stanowisko zainteresowanych mieszkańców tej części miasta, po wyłożeniu do publicznego wglądu - prace nad planem przerwano.
Obecnie w związku ze zmianą uwarunkowań oraz z koniecznością opracowania projektu nowego planu w poszerzonym zakresie obszarowym i merytorycznym, realizacja podjętej wcześniej uchwały z 2007 roku stała się nieaktualna.