Uchwała Nr 80/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie przy ulicy Jarosławs

 
Uchwała Nr 80/15/VII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 24 listopada 2015 r.
 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie przy ulicy Jarosławskiej i Azaliowej, obręb Puszczykowo Stare, ark. 16.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zmianami) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1.
1.       Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie przy ulicy Jarosławskiej i Azaliowej, obręb Puszczykowo Stare, ark. 16, po stwierdzeniu, iż nie narusza on ustaleń „Studium uwarunkowań i  kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Puszczykowa" (uchwała Rady Miasta Puszczykowa Nr 255/98/II z dnia 15 czerwca 1998r.), zwany dalej „planem".
2.     Granicę obszaru objętego planem określa rysunek planu.
3.     Integralnymi częściami uchwały są:
1)     załącznik Nr 1 - stanowiący część graficzną, zwaną „rysunkiem planu", opracowany w skali 1: 1000 i zatytułowany: „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie przy ulicy Jarosławskiej i Azaliowej, obręb Puszczykowo Stare, ark. 16";
2)     załącznik Nr 2 - stanowiący rozstrzygnięcie Rady Miasta Puszczykowa o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu;
3)     załącznik Nr 3 - stanowiący rozstrzygnięcie Rady Miasta Puszczykowa o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.
 
§ 2. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:
1)     przepisach odrębnych - należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi, a także obowiązujące normy branżowe;
2)     nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię określoną rysunkiem planu, wyznaczającą najbliższe możliwe usytuowanie budynku względem granicy działki;
3)     działce - należy przez to rozumieć działkę budowlaną w rozumieniu ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zmianami);
4)     powierzchni zabudowy - należy przez to rozumieć, wyrażony w procentach, stosunek powierzchni zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki;
5)     intensywności zabudowy - należy przez to rozumieć wskaźnik rozumiany jako suma powierzchni wszystkich kondygnacji nadziemnych mierzonych po obrysie wszystkich budynków, w odniesieniu do powierzchni działki;
6)     dachu stromym - należy przez to rozumieć dach dwuspadowy lub wielospadowy,
o kącie pochylenia połaci powyżej 12°;
7)     dachu płaskim - należy przez to rozumieć dach o kącie nachylenia połaci dachowych do 12°;
8)     szyldach - należy przez to rozumieć oznaczenia jednostek organizacyjnych oraz podmiotów gospodarczych, ich siedzib lub miejsc wykonywania działalności, zlokalizowane  na nieruchomości w której ta działalność się znajduje;
9)     urządzeniu reklamowym - należy przez to rozumieć nośnik informacji i promocji wizualnej w jakiejkolwiek materialnej formie wraz z elementami konstrukcyjnymi
i zamocowaniami;
10)  tablicach informacyjnych - należy przez to rozumieć elementy systemu informacji miejskiej;
11)  systemie informacji miejskiej - należy przez to rozumieć zaprojektowany dla miasta Puszczykowa system tablic informacyjnych, opisujących i ułatwiających orientację,
w tym tablicę z nazwą ulicy, numerem posesji, tablicę informującą o obiektach użyteczności publicznej;
12)  ogrodzeniu ażurowym - należy przez to rozumieć ogrodzenie, w którym część ażurowa stanowi nie mniej niż 60 % powierzchni ogrodzenia.
 
§ 3. Ustala się następujące przeznaczenie terenów:
1)       tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone symbolami 1MN, 2MN, 3MN, 4MN;
2)       teren drogi publicznej dojazdowej oznaczony symbolem KDD; 
3)       teren drogi pieszej oznaczony symbolem Kx.
 
§ 4. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1)     ustala się:
a)     nakaz sytuowania budynków z uwzględnieniem nieprzekraczalnych linii zabudowy wyznaczonych na rysunku planu,
b)     maksymalną wysokość ogrodzeń do 1,5 m,
c)     stosowania ogrodzeń ażurowych od strony dróg;
2)     dopuszcza się:
a)     przekroczenie linii zabudowy od strony dróg o maksymalnie 1,5 m przez takie elementy jak: okapy, gzymsy, balkony czy zadaszenia nad wejściami,
b)     lokalizację obiektów małej architektury;
3)     zakazuje się lokalizacji:
a)     tymczasowych obiektów budowlanych, z wyjątkiem obiektów tymczasowych lokalizowanych na czas budowy,
b)     usług w przypadku wydzielenia lokalu użytkowego,
c)     nowych napowietrznych sieci infrastruktury technicznej,
d)     urządzeń reklamowych,
e)     szyldów na ogrodzeniach,
f)      budynków garażowych z blachy,
g)     ogrodzeń z prefabrykowanych elementów betonowych.
 
§ 5. W zakresie określenia zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego oraz kształtowania komfortu akustycznego w środowisku ustala się:
1)     nakazuje się:
a)     zachowanie dopuszczalnych poziomów hałasu dla terenów MN jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, określonych w przepisach odrębnych,
b)     gromadzenie i zagospodarowanie odpadów zgodnie z regulaminem utrzymania porządku i czystości w gminie oraz przepisami odrębnymi,
c)     odprowadzanie ścieków komunalnych do sieci kanalizacji sanitarnej,
d)     zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych w granicach działki na terenach zabudowy mieszkaniowej,
e)     docelowego odprowadzania wód opadowych i roztopowych pochodzących
z dróg do kanalizacji deszczowej,
f)      stosowanie energii dla celów grzewczych wyłącznie na bazie paliw
i urządzeń charakteryzujących się niskimi wskaźnikami emisji lub odnawialnych źródeł energii,
g)     na terenie 4MN zachowanie pasa terenu bez prawa zabudowy w odległości 30 m od granicy Wielkopolskiego Parku Narodowego, zgodnie z rysunkiem planu,
2)     zakazuje się:
a)     lokalizacji przydomowych oczyszczalni ścieków,
b)     lokalizowania bram i furtek z posesji bezpośrednio na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego.
 
§ 6. W zakresie określenia zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej nie podejmuje się ustaleń.
 
§ 7. W zakresie wymagań wynikających z potrzeby kształtowania przestrzeni publicznych nie podejmuje się ustaleń.
 
§ 8. W zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu,  na terenach oznaczonych symbolem 1MN:
1)     ustala się:
a)     lokalizację jednego wolno stojącego budynku mieszkaniowego jednorodzinnego lub jednego budynku mieszkaniowego jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej, w obrębie jednej działki,
b)     lokalizację nie więcej niż jednego budynku garażowego w obrębie jednej działki,
c)     minimalną powierzchnię działki na 1000 m2 ,
d)     nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,
e)     maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy działki - 0,5,
f)      minimalny wskaźnik intensywności zabudowy działki - 0,05,
g)     minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - 50% powierzchni działki,
h)     maksymalną powierzchnię zabudowy - 25% powierzchni działki, jednak nie więcej niż 300 m2,
i)      stosowanie dachów stromych lub płaskich,
j)      maksymalną wysokość budynku mieszkaniowego jednorodzinnego krytego dachem stromym - 9,5 m, w kalenicy dachu,
k)     maksymalną wysokość budynku mieszkaniowego jednorodzinnego krytego dachem płaskim - 7 m,
l)      maksymalną wysokość budynku garażowego krytego dachem stromym - 5 m, w kalenicy dachu,
m)   maksymalną wysokość budynku garażowego krytego dachem płaskim - 3,5 m,
n)     maksymalną powierzchnię zabudowy garażu - 70 m2,
o)     architektura garażu musi nawiązywać do budynku mieszkaniowego,
p)     zakaz użytkowania garaży dla innych celów, kolidujących z podstawową funkcją terenu,
q)     maksymalną liczbę kondygnacji dla budynku mieszkaniowego jednorodzinnego - dwie kondygnacje naziemne,
r)      pokrycie dachów stromych: dachówką ceramiczną oraz materiałami imitującymi dachówkę ceramiczną, w tym blacho-dachówką oraz blachą na rąbek stojący, drewnem, gontem lub łupkiem w kolorach od brunatnego poprzez ceglany do odcieni czerwonego oraz w odcieniach grafitu i szarości,
s)     stosowanie na elewacjach budynków materiałów wykończeniowych typu: tynk w jasnych, pastelowych kolorach, cegła, drewno, materiały drewnopochodne, kamień, beton architektoniczny,
t)      dostęp do drogi publicznej z ul. Jarosławskiej lub z ul. Azaliowej (poza planem),
u)     nakaz zapewnienia stanowisk postojowych na terenie posesji, zgodnie z zapisami  §14 pkt 1 lit. e;
2)     dopuszcza się:
a)     lokalizację nowej zabudowy przy zastosowaniu parametrów określonych w niniejszej uchwale,
b)     zachowanie istniejącej zabudowy z możliwością jej przebudowy, rozbudowy, nadbudowy przy zastosowaniu parametrów określonych w niniejszej uchwale,
c)     zachowanie istniejących podziałów na działki z możliwością ich zabudowy zgodnie z zapisami niniejszej uchwały,
d)     lokalizację budynków w granicy działki tylko od strony działki bliźniaczej,
e)     lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,
f)      lokalizację dojść, dojazdów i miejsc postojowych,
g)     możliwość podpiwniczenia uzależnioną od badań szczegółowych gruntu, lecz z piwnicami wyniesionymi nie więcej niż 60 cm ponad projektowany poziom terenu,
h)     możliwość umieszczania na budynkach szyldów o powierzchni do 0,75 m2.
 
§ 9. W zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu,  na terenach oznaczonych symbolami 2MN i 3 MN:
1)     ustala się:
a)     lokalizację jednego wolno stojącego budynku mieszkaniowego jednorodzinnego w obrębie jednej działki,
b)     lokalizację nie więcej niż jednego budynku garażowego w obrębie jednej działki,
c)     minimalną powierzchnię działki na 1000 m2 ,
d)     nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,
e)     maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy działki - 0,5,
f)      minimalny wskaźnik intensywności zabudowy działki - 0,05,
g)     minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - 60% powierzchni działki,
h)     maksymalną powierzchnię zabudowy - 25% powierzchni działki, jednak nie więcej niż 300 m2 ,
i)      stosowanie dachów stromych lub płaskich,
j)      maksymalną wysokość budynku mieszkaniowego jednorodzinnego krytego dachem stromym - 9,5 m, w kalenicy dachu,
k)     maksymalną wysokość budynku mieszkaniowego jednorodzinnego krytego dachem płaskim - 7 m,
l)      maksymalną wysokość budynku garażowego krytego dachem stromym - 5 m, w kalenicy dachu,
m)   maksymalną wysokość budynku garażowego krytego dachem płaskim - 3,5 m,
n)     maksymalną powierzchnię zabudowy garaży - 70 m2,
o)     architektura garażu musi nawiązywać do budynku mieszkaniowego jednorodzinnego,
p)     zakaz wykorzystywania garaży dla innych celów, kolidujących z podstawową funkcją terenu,
q)     maksymalną liczbę kondygnacji dla budynku mieszkaniowego jednorodzinnego - dwie kondygnacje naziemne, w tym poddasze użytkowe,
r)      pokrycie dachów stromych: dachówką ceramiczną oraz materiałami imitującymi dachówkę ceramiczną, w tym blacho-dachówką oraz blachą na rąbek stojący, drewnem, gontem lub łupkiem w kolorach od brunatnego poprzez ceglany do odcieni czerwonego oraz w odcieniach grafitu i szarości,
s)     stosowanie na elewacjach budynków materiałów wykończeniowych typu: tynk w jasnych, pastelowych kolorach, cegła, drewno, materiały drewnopochodne, kamień, beton architektoniczny,
t)      dostęp do drogi publicznej z ul. Azaliowej (poza planem),
u)     nakaz zapewnienia stanowisk postojowych na terenie posesji, zgodnie z zapisami  §14 pkt 1 lit. e;
2)     dopuszcza się:
a)     lokalizację nowej zabudowy przy zastosowaniu parametrów określonych w niniejszej uchwale,
b)     lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,
c)     lokalizację dojść, dojazdów i miejsc postojowych,
d)     możliwość podpiwniczenia uzależnioną od badań szczegółowych gruntu, lecz z piwnicami wyniesionymi nie więcej niż 60 cm ponad projektowany poziom terenu,
e)     możliwość umieszczania na budynkach szyldów o powierzchni do 0,75 m2..
 
§ 10. W zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu,  na terenach oznaczonych symbolem 4MN:
1)     ustala się:
a)     lokalizację jednego wolno stojącego budynku mieszkaniowego jednorodzinnego w obrębie jednej działki,
b)     lokalizację nie więcej niż jednego budynku garażowego w obrębie jednej działki,
c)     minimalną powierzchnię działki na 2500 m2 ,
d)     nieprzekraczalne linie zabudowy określone na rysunku planu,
e)     maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy - 0,4,
f)      minimalny wskaźnik intensywności zabudowy - 0,05,
g)     minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - 70% powierzchni działki,
h)     maksymalną powierzchnię zabudowy - 20%, jednak nie więcej niż 500 m2 ,
i)      stosowanie dachów stromych lub płaskich,
j)      maksymalną wysokość budynku mieszkaniowego jednorodzinnego krytego dachem stromym - 9,5 m, w kalenicy dachu,
k)     maksymalną wysokość budynku mieszkaniowego jednorodzinnego krytego dachem płaskim - 7 m,
l)      maksymalną wysokość budynku garażowego krytego dachem stromym - 5 m, w kalenicy dachu,
m)   maksymalną wysokość budynku garażowego krytego dachem płaskim - 3,5 m,
n)     maksymalną powierzchnię zabudowy garaży - 100 m2,
o)     architektura garażu musi nawiązywać do budynku mieszkalnego,
p)     zakaz wykorzystywania garaży dla innych celów, kolidujących z podstawową funkcją terenu,
q)     maksymalną liczbę kondygnacji dla budynku mieszkaniowego jednorodzinnego - dwie kondygnacje naziemne, w tym poddasze użytkowe,
r)      pokrycie dachów stromych: dachówką ceramiczną oraz materiałami imitującymi dachówkę ceramiczną, w tym blacho-dachówką oraz blachą na rąbek stojący, drewnem, gontem lub łupkiem w kolorach od brunatnego poprzez ceglany do odcieni czerwonego oraz w odcieniach grafitu i szarości,
s)     stosowanie na elewacjach budynków materiałów wykończeniowych typu: tynk w jasnych, pastelowych kolorach, cegła, drewno, materiały drewnopochodne, kamień, beton architektoniczny,
t)      dostęp do drogi publicznej z ul. Azaliowej (poza planem),
u)     nakaz zapewnienia stanowisk postojowych na terenie posesji, zgodnie z zapisami  §14 pkt 1 lit. e;
2)     Dopuszcza się:
a)     lokalizację nowej zabudowy przy zastosowaniu parametrów określonych w niniejszej uchwale,
b)     lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,
c)     lokalizację dojść, dojazdów i miejsc postojowych,
d)     możliwość podpiwniczenia uzależnioną od badań szczegółowych gruntu, lecz z piwnicami wyniesionymi nie więcej niż 60 cm ponad projektowany poziom terenu,
e)     możliwość umieszczania na budynkach szyldów o powierzchni do 0,75 m2.
 
§ 11. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym tereny górnicze, a także obszary szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszary osuwania się mas ziemnych:
1)     obszar opracowania leży w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych
nr 144 - Wielkopolska Dolina Kopalna - wody czwartorzędowe, będące obszarem wysokiej ochrony;
2)     obszar opracowania leży w granicach udokumentowanego złoża węgla brunatnego „Mosina" nr 768.
 
§ 12. W zakresie szczegółowych warunków i zasad podziału nieruchomości:
1)      zakazuje się realizacji zabudowy na działkach powstałych po uchwaleniu planu
o powierzchniach mniejszych niż wyznaczone w planie;
2)      dopuszcza się:
a)     podziały terenów objętych planem przy założeniu dostępu każdej działki do drogi publicznej,
b)     łączenie działek w ramach terenów o tym samym przeznaczeniu;
3)      nie obowiązują minimalne powierzchnie projektowanych działek
w przypadku realizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;
4)      nie wskazuje się terenów wymagających wszczęcia procedury scalania i podziału nieruchomości w rozumieniu przepisów odrębnych.
 
§ 13. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenu oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy, ustala się:
1)     obowiązują przepisy odrębne wynikające z położenia obszaru planu:
a)     przy granicy i w otulinie Wielkopolskiego Parku Narodowego,
b)    w sąsiedztwie obszaru specjalnej ochrony ptaków Ostoja Rogalińska (PLB300017) oraz obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Ostoja Wielkopolska (PLH300010);
2)     obowiązek rozpoznania warunków geotechnicznych pod planowane inwestycje ze względu na położenie obszaru objętego planem w  bezpośrednim sąsiedztwie terenu zagrożonego osuwaniem się mas ziemnych o nr ewid. 30-21-72-T28;
3)     uwzględnienie ograniczeń wynikających z przepisów odrębnych ze względu, iż teren objęty planem położony jest w obszarze oddziaływania lotniska wojskowego Poznań-Krzesiny;
4)     nakaz zgłaszania do Szefostwa Służb Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP wszelkich projektowanych budowli o wysokości równej i większej niż 50,0 m n.p.t. przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę.
 
§ 14. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji:
1)     ustala się:
a)     obsługę komunikacyjną terenów objętych planem poprzez układ istniejących dróg publicznych - ul. Jarosławska i ul. Azaliowa, zlokalizowanych poza planem,
b)     realizację drogi publicznej dojazdowej oznaczonej symbolem KDD o szerokości minimalnej 8 m,
c)     realizację drogi pieszej oznaczonej symbolem Kx, o szerokości minimalnej 3 m,
d)     na terenie drogi publicznej dojazdowej oznaczonej symbolem KDD oraz drogi pieszej oznaczonej symbolem Kx dopuszcza się lokalizację tablic informacyjnych,
e)     minimalną liczbę stanowisk postojowych dla samochodów osobowych zlokalizowanych w obrębie własnej działki dla terenów MN:
-       2 stanowiska postojowe na każdy budynek mieszkaniowy jednorodzinny,
-       2 stanowiska postojowe na każde 100 m² powierzchni lokalu użytkowego w budynkach mieszkaniowych jednorodzinnych,
-       nie ustala się minimalnej liczby stanowisk postojowych przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową;
2)     dopuszcza się lokalizację projektowanej sieci infrastruktury technicznej na obszarze drogi publicznej dojazdowej oznaczonej symbolem KDD oraz na obszarze drogi pieszej oznaczonej symbolem Kx, w liniach rozgraniczających;
3)     do czasu realizacji drogi publicznej dojazdowej oznaczonej symbolem KDD zachowanie dotychczasowego zagospodarowania terenu.
 
§ 15. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:
1)     ustala się:
a)     powiązanie sieci infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym oraz zapewnienie dostępu do sieci, z uwzględnieniem przepisów odrębnych,
b)     zachowanie istniejącej sieci infrastruktury technicznej, z możliwością jej przebudowy oraz rozbudowy,
c)     nakaz zaopatrzenia w wodę z sieci wodociągowej,
d)     nakaz zapewnienia wody dla celów przeciwpożarowych, zgodnie z przepisami odrębnymi,
e)     podłączenie terenów objętych planem do sieci gazowej;
2)     dopuszcza się:
a)     lokalizację projektowanej sieci infrastruktury technicznej na terenie drogi publicznej dojazdowej KDD oraz drogi pieszej Kx,
b)     lokalizację lokalnych przepompowni ścieków,
c)     roboty budowlane w zakresie sieci infrastruktury technicznej, w tym
w szczególności sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej, systemu monitoringu wizyjnego oraz systemu służb ratowniczych i bezpieczeństwa publicznego.
 
§ 16. Nie określa się sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.
 
§ 17. Dla terenów objętych planem, określa się stawkę o której mowa w art. 36, ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 30%.
 
§ 18. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 19. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
 
Przewodnicząca Rady Miasta
/-/ Małgorzata Hempowicz
 
 
Uzasadnienie
 
Uzasadnienie zostało sporządzone zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (zwanej dalej ustawą).
Prace nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wykonano w oparciu o uchwałę nr 328/14/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 21 października 2014 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie przy ulicy Jarosławskiej i Azaliowej, obręb Puszczykowo Stare, ark. 16. Obszar opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stanowi powierzchnię około 1,5 ha i w całości stanowi własność prywatną. Obszar planu ograniczony jest od strony północnej ulicą Jarosławską, od strony wschodniej ulicą Azaliową, od strony zachodniej - granicami działek sąsiednich, od strony południowej granicą Wielkopolskiego Parku Narodowego.
Niniejszy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zawiera część tekstową i graficzną i opracowany został m.in. zgodnie z przepisami:
-       Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515),
-       Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zmianami),
-       Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164 poz. 1587),
-       Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 ze zmianami),
-       Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1434 ze zmianami),
-       Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397 ze zmianami),
-       Ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych  (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 909 ze zmianami),
-       Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2014 poz. 1446 ze zmianami) ,
-       Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. 2015 poz. 1651),
-       Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. 2015 poz. 1412),
-       Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane  (t.j. Dz. U. 2013 poz. 1409 ze zmianami),
-       Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz. U. 2015 poz. 782 ze zmianami),
-       Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. 2015 poz. 460 ze zmianami)
-       Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013 poz. 1235 ze zmianami),
-       Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 196 ze zmianami),
-       Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (Dz. U. z 2015 poz. 774),
-       Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 poz. 1777),
oraz zgodnie z zapisami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Puszczykowa" (uchwała Rady Miasta Puszczykowa Nr 255/98/II z dnia 15 czerwca 1998r.), według których obszar opracowania planu wchodzi w skład kompleksu obszarów oznaczonych symbolem M, dla których wyznaczono jako użytkowanie wiodące - zabudowę mieszkaniową z nieuciążliwymi usługami towarzyszącymi.
 
Sposób realizacji wymogów wynikających z art. 1 ust. 2, 3 i 4 ustawy
Dla obszaru opracowania planu, do tej pory obowiązywały dwie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Puszczykowa Starego z 1994: dla zasad podziału terenów - z 1998 oraz dla szczegółowych ustaleń i warunków zabudowy - z 2001 roku. Na rysunku planu, który jest załącznikiem do obu zmian, zaprojektowano w części nowy wówczas układ dróg, wyznaczono też sposób podziału na działki budowlane i minimalną powierzchnię działki budowlanej - 3000 m2 oraz bezpośrednio przy ulicy Jarosławskiej - min. 1200 m2. Nowy plan, będący przedmiotem powyższej uchwały, kontynuuje przeznaczenie terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Wpisuje się w układ działek i zagospodarowanie terenu oraz parametry zabudowy po wschodniej stronie ulicy Azaliowej i umożliwia podział terenu na mniejsze działki budowlane o powierzchni min. 1000 m2 w miejsce dotychczasowych 3000 m2 za wyjątkiem działki bezpośrednio graniczącej z WPN, gdzie projektuje się działkę o powierzchni min. 2500 m2 zgodnie z wnioskami właścicieli gruntów. Dodatkowo dla poprawności i dostępności komunikacyjnej projektuje się na przedłużeniu ulicy Rumiankowej odcinek drogi publicznej w kierunku ulicy Chabrowej oraz piesze dojście do terenu WPN na przedłużeniu ulicy Azaliowej.
Wymogi określone w art. 1 ust. 2, 3 i 4 ustawy zostały zrealizowane poprzez:
-        zapisy uchwały, które odnoszą się do wszystkich zagadnień wymaganych w art. 15 ust. 2 ustawy oraz odnoszą się do zagadnień określonych w art. 15 ust. 3 pkt. 8 i 10 ustawy, dla których ustalono zasady zagospodarowania i zabudowy terenu, przyjmując ład przestrzenny i zrównoważony rozwój za podstawę tych działań,
-        sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko w oparciu o zapisy ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. W opracowaniu tym zwrócono szczególną uwagę i przeanalizowano oddziaływanie projektowanego zainwestowania na powietrze atmosferyczne, wody powierzchniowe i gruntowe, powierzchnię ziemi, gleby, szatę roślinną, klimat, warunki zamieszkania i zdrowia ludzi, obszary prawnie chronione, w tym Natura 2000. Przyjęcie proponowanego rozwiązania planistycznego nie wywoła niepożądanych zmian w środowisku,
-        zapewnienie udziału społeczeństwa w pracach nad planem oraz prowadzenie jawnej i przejrzystej procedury formalno-prawnej:
  • projekt planu uzyskał pozytywną opinię komisji urbanistyczno-architektonicznej w dniu 16.03.2015 r. oraz wymagane opinie iuzgodnienia zuwzględnieniem ustaleń art. 17 pkt 6 oraz art. 25 ustawy,
  • zgodnie z art. 17 pkt 9 ustawy oraz zgodnie zart. 39 i 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji ośrodowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oocenach oddziaływania na środowisko w dniach od 6.07.2015 r. do 3.08.2015 r. w siedzibie Urzędu Miasta Puszczykowa projekt planu został wyłożony do publicznego wglądu wraz zprognozą oddziaływania na środowisko, z możliwością wnoszenia uwag do dnia 21.08.2015 r.,
  • w dniu 20.07.2015 r. zorganizowano dyskusję publiczną nad przyjętymi wprojekcie planu i w prognozie oddziaływania na środowisko rozwiązaniami,
  • do projektu planu wyłożonego do publicznego wglądu, udostępnionego wraz zprognozą oddziaływania na środowisko nie wniesiono uwag.
 
Zgodność z wynikami analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy
Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta Puszczykowa została przeprowadzona w ramach opracowania „Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Puszczykowa" przyjętego uchwałą nr 261/06/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 17.10.2006 r. W opracowaniu tym odniesiono  się (przeanalizowano i oceniono) do szeregu zagadnień dotyczących m.in. wpływu przepisów prawa na aktualność dokumentu, ustaleń wynikających z Planu zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego, postępów w opracowaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ich zgodności ze studium, decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy, wniosków w sprawie zmian w zagospodarowaniu przestrzennym, a także zakresu uwzględnienia i aktualności problematyki wymaganej w art. 10 ust. 1 i 2 ustawy.
W wyniku sporządzonej oceny stwierdzono, że obowiązujące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Puszczykowa spełnia swoje zadania, a jego zapisy są nadal aktualne, tym samym uznano możliwość dalszego posługiwania się tym opracowaniem planistycznym w pracach Urzędu Miejskiego w Puszczykowie.
Na podstawie uchwały nr 76/07/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 14.11.2007 prowadzona jest procedura sporządzenia nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Puszczykowa. Dokument ten uwzględniał będzie wnioski wynikające z przeprowadzonej Oceny aktualności studium oraz nowe uwarunkowania i wymogi określone w obecnie obowiązujących przepisach prawa.
W związku z powyższym niniejszy plan spełnia wymóg zgodności z wynikami analizy, o której mowa w art. 32 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, gdyż jest zgodny z zapisami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Puszczykowa oraz z obecnie obowiązującymi przepisami odrębnymi.
 
Wpływ na finanse publiczne, w tym budżet gminy
Do projektu planu sporządzono prognozę skutków finansowych wpływu ustaleń planu na dochody własne i wydatki gminy. Prognoza została wykonana dla maksymalnych wartości dotyczących zarówno wydatków jak i dochodów gminy. Maksymalne wartości dotyczą elementów możliwych do oszacowania w dniu opracowania prognozy skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W założeniach przyjęto pełną realizację ustaleń planistycznych wynikających z ustalonych w planie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu.
Przewidywanym kosztem w najbliższych latach, związanym z realizacją planu, będzie wykup terenów pod drogę publiczną klasy dojazdowej i drogę pieszą oraz realizacja chodników i jezdni utwardzonej. Koszty te gmina powinna przewidywać przy ustalaniu budżetu w kolejnych latach.
 
Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stworzy podstawy prawne do wydawania decyzji administracyjnych dotyczących zagospodarowania przedmiotowego terenu.
Burmistrz Miasta Puszczykowa zgodnie z art. 17 pkt 14 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przedstawił Radzie Miasta Puszczykowa projekt uchwały z załącznikami:
1)     załącznik Nr 1 - stanowiący część graficzną, zwaną „rysunkiem planu", opracowany w skali 1: 1000 i zatytułowany: „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie przy ulicy Jarosławskiej i Azaliowej, obręb Puszczykowo Stare, ark. 16";
2)     załącznik Nr 2 - stanowiący rozstrzygnięcie Rady Miasta Puszczykowa o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu;
3)     załącznik Nr 3 - stanowiący rozstrzygnięcie Rady Miasta Puszczykowa o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.
 
 
Po uchwaleniu planu przez Radę Miasta Puszczykowa uchwała Nr 60/15/VII RMP z dnia 15 września 2015 wraz z załącznikami oraz dokumentacją prac planistycznych została przekazana wojewodzie w celu oceny ich zgodności z przepisami prawa i publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Powyższa uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 września 2015. Wojewoda Wielkopolski - rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 20.10.2015 nr KN-I.4131.1.345.2015.7 orzekł nieważność uchwały Nr 60/15/VII Rady Miasta Puszczykowa w związku z brakiem ujawnienia w części tekstowej i graficznej planu udokumentowanego złoża węgla brunatnego „Mosina" obejmującego swym zasięgiem obszar objęty planem. Zwrócono też uwagę na potencjalną sprzeczność interpretacyjną zapisu dotyczącego normatywu parkingowego dla działalności gospodarczej podczas, gdy w obszarze planu zakazano lokalizacji usług.
W związku z tym do treści rysunku i tekstu uchwały wprowadzone zostały odpowiednie ustalenia, tj. w § 11. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym tereny górnicze, a także obszary szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszary osuwania się mas ziemnych - uwzględniono położenie obszaru opracowania w granicach udokumentowanego złoża węgla brunatnego „Mosina" nr 768.
W § 14 ust. 1) e) tiret drugi wpisano: 2 stanowiska postojowe na każde 100 m² powierzchni lokalu użytkowego w budynkach mieszkaniowych jednorodzinnych.
Po ponownym uchwaleniu planu przez Radę Miasta Puszczykowa uchwała wraz z załącznikami oraz dokumentacją planistyczną zostanie przekazana wojewodzie w celu oceny zgodności z przepisami i publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego obejmie tekst planu stanowiący treść uchwały, część graficzną oraz wymagane rozstrzygnięcia stanowiące załączniki do uchwały.