Uchwała Nr 81/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wystąpienie do Wojewody Wielkopolskiego o przejęcie działek.

 
Uchwała Nr 81/15/VII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 24 listopada 2015 r.
 
w sprawie: wyrażenia zgody na wystąpienie do Wojewody Wielkopolskiego o przejęcie działek.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 ze zmianami), w związku z art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 1990 r. Nr 32, poz. 191 ze zmianami) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Wyraża się zgodę na wystąpienie przez Burmistrza Miasta Puszczykowa z wnioskiem do Wojewody Wielkopolskiego o przejęcie na własność działek, położonych w obrębie geodezyjnym Puszczykowo arkusz mapy 5, nr 481/17 o powierzchni 6 m² oraz części działki nr 2167 o powierzchni około 96 m², dla których Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PO2P/00041949/4.
 
§ 2. Działka gruntu nr 481/17 oraz część działki gruntu nr 2167 przeznaczone są na realizację zadań własnych Miasta Puszczykowa, tj. utrzymanie dróg gminnych oraz organizację ruchu drogowego.
 
§ 3.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodnicząca Rady Miasta
/-/ Małgorzata Hempowicz
 
 
 
 
Uzasadnienie
 
Wymienione w uchwale działki (lub ich części) stanowią część ulicy Poznańskiej. W dniu ustawowej komunalizacji, tj. 27 maja 1990 r. stanowiły one własność Skarbu Państwa i znajdowały się w zarządzie Wielkopolskiego Parku Narodowego. W tej sytuacji nie podlegały komunalizacji w trybie art. 5 ust. 1 ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych z dnia 10 maja 1990 r. Art. 5 ust. 4 tej ustawy określa, że gminie na jej wniosek, może być także przekazane mienie ogólnonarodowe (państwowe) inne niż wymienione w ust. 1-3, jeżeli jest ono związane z realizacją jej zadań. Do zadań gminy należy między innymi zaspakajanie potrzeb mieszkańców w zakresie prowadzenia dróg i ulic gminnych. Działki wymienione w uchwale spełniają ten warunek, gdyż są częścią drogi gminnej ul. Poznańskiej. Próba przejęcia w trybie art. 73 ustawy Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną z dnia 13 października 1998 roku okazały się nieskuteczne, gdyż działki te były w 1998 r. własnością Skarbu Państwa, co w opinii Wojewody i Ministra Infrastruktury i Rozwoju uniemożliwia przekazanie działek na rzecz Miasta Puszczykowa. Należy podkreślić, że od 2012 r. działki są własnością osób fizycznych.