Uchwała Nr 82/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w Mieście Puszczykowo.

 
Uchwała Nr 82/15/VII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 24 listopada 2015 r.
 
w sprawie: nadania nazwy ulicy w Mieście Puszczykowo.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 poz. 1515 ze zmianami) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
 
§ 1. Nadaje się ulicy obejmującej działki 555/48, 593/1 obręb geodezyjny Puszczykowo Stare arkusz mapy 13, nazwę: Hotelowa.
 
§ 2. Przebieg ulicy zaznaczony jest na mapie ewidencyjnej, stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
Przewodnicząca Rady Miasta
/-/ Małgorzata Hempowicz
 
 
Uzasadnienie
 
 
Działki, będące częścią składową nowo postałej ulicy są własnością Miasta Puszczykowa. Nadanie nazwy ulicy pozwoli na prowadzenie racjonalnej polityki administracyjnej związanej z wszelkimi procedurami administracyjnymi od budowlanych do meldunkowych. Nazwa została nadana po przeprowadzeniu konsultacji z komisjami Rady Miasta.