Uchwała Nr 83/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie: przyznania Nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych.

 
Uchwała Nr 83/15/VII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 24 listopada 2015 r.
 
w sprawie: przyznania Nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych.
 
Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zmianami) oraz na podstawie ust. III pkt 5 Regulaminu Nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 44/07/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 13 czerwca 2007 r. w sprawie ustanowienia nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz ustalenia Regulaminu nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych, Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§1. 1. Nagrodę w wysokości 800 zł (brutto) otrzymują:
 
1)     Zuzanna Bartczak               - za osiągnięcia artystyczne;
2)     Alan Czyż                          - za osiągnięcia sportowe;
3)     Mieszko Kwaśniewski           - za osiągnięcia sportowe;
4)     Przemysław Michocki           - za osiągnięcia sportowe;
5)     Wiktoria Rutkowska             - za osiągnięcia sportowe.
 
2.     Nagrodę w wysokości 550 zł (brutto) otrzymują:
 
1)     Paweł Bakun                        - za osiągnięcia sportowe;
2)     Anna Chwałczyńska              - za osiągnięcia artystyczne;
3)     Anna Czombik                      - za osiągnięcia naukowe;
4)     Michał Golański                     - za osiągnięcia naukowe;
5)     Stanisław Jankowski              - za osiągnięcia naukowe;
6)     Mateusz Kędziora                  - za osiągnięcia sportowe;    
7)     Alicja Lis                             - za osiągnięcia naukowe i artystyczne;
8)     Karolina Płaza                       - za osiągnięcia sportowe;
9)     Adam Ratajczak                    - za osiągnięcia naukowe;
10) Amelia Tężycka                       - za osiągnięcia naukowe i sportowe;
11) Michalina Tężycka                   - za osiągnięcia naukowe i sportowe;
12) Zyta Wesołowska                    - za osiągnięcia sportowe;
13) Marcelina Winkowska              - za osiągnięcia sportowe.
 
3.     Nagrodę w wysokości 300 zł (brutto) otrzymują:
 
1)     Franciszek Dydowicz             - za osiągnięcia naukowe;
2)     Angelika Garczyk                  - za osiągnięcia sportowe;                
3)     Jan Hańckowiak                   - za osiągnięcia naukowe;
4)     Marta Jajczyk                      - za osiągnięcia sportowe;
5)     Pamela Jakubowska              - za osiągnięcia sportowe;
6)     Wiktoria Kleiber                    - za osiągnięcia sportowe i naukowe;
7)     Zofia Kromolicka                   - za osiągnięcia sportowe;
8)     Hugo Kwaśniewski                 - za osiągnięcia sportowe;
9)     Mikołaj Lipiński                      - za osiągnięcia naukowe;
10) Zofia Łój                                - za osiągnięcia naukowe;                
11) Aleksandra Makosz                   - za osiągnięcia naukowe;
12) Wiktoria Mazur                        - za osiągnięcia sportowe;
13) Jakub Mazurek                        - za osiągnięcia sportowe;
14) Jakub Mikołajczak                    - za osiągnięcia sportowe;    
15) Maja Morawska                       - za osiągnięcia sportowe i artystyczne;
16) Zofia Pajszczyk                       - za osiągnięcia sportowe;
17) Maciej Popłonyk                      - za osiągnięcia sportowe;
18) Katarzyna Ratajczak                - za osiągnięcia artystyczne;
19) Michał Samcik                         - za osiągnięcia sportowe;
20) Filip Skibiński                          - za osiągnięcia sportowe;
21) Jan Stachecki                         - za osiągnięcia sportowe;
22) Martyna Sykulska                    - za osiągnięcia artystyczne;
23) Kaja Wesołowska                     - za osiągnięcia sportowe;
24) Natalia Zawada                       - za osiągnięcia naukowe.
 
4.     Nagrodę w wysokości 150 zł (brutto) otrzymują:
 
1)     Mateusz Fabisiak                  - za osiągnięcia sportowe;
2)     Joanna Frąckowiak                - za osiągnięcia naukowe i sportowe;
3)     Magdalena Grabia                  - za osiągnięcia sportowe i naukowe;
4)     Aleksandra Jackowiak             - za osiągnięcia sportowe i naukowe;
5)     Grzegorz Janaszek                 - za osiągnięcia sportowe;
6)     Mikołaj Paisert                      - za osiągnięcia naukowe;
7)     Anna Prendke                       - za osiągnięcia naukowe;
8)     Zofia Sobieraj                       - za osiągnięcia naukowe;
9)     Jakub Standar                      - za osiągnięcia sportowe;
10) Aleks Zajdel                           - za osiągnięcia sportowe;
11) Sancja Ziaja                          - za osiągnięcia artystyczne.
 
§2. Zgodnie z §3 uchwały Nr 44/07/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 13 czerwca 2007 r. w sprawie ustanowienia nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz ustalenia Regulaminu nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych źródłem pokrycia wydatku, o którym mowa w §1 będą środki przewidziane w budżecie Miasta Puszczykowa na rok 2015 w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 pomoc materialna dla uczniów, paragraf 3260 inne formy pomocy dla uczniów.
 
§3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodnicząca Rady Miasta 
/-/ Małgorzata Hempowicz
 
Uzasadnienie
 
Rada Miasta Puszczykowa dostrzega potrzebę wspierania rozwoju uzdolnień i zainteresowań najzdolniejszych uczniów szkół wszystkich szczebli mieszkających na terenie Puszczykowa i reprezentujących Miasto Puszczykowo. Nagroda dla uczniów ma na celu wspomaganie możliwości stosowania zdobytej wiedzy w praktyce, a także umożliwianie udziału w ogólnopolskich i międzynarodowych olimpiadach, konkursach, festiwalach, zawodach sportowych itp.
Kapituła po zapoznaniu się z wnioskami, zaproponowała Radzie Miasta przyznanie nagród jak powyżej.