Uchwała Nr 85/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

 
Uchwała Nr 85/15/VII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 24 listopada 2015 r.
 
w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zmianami) i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 849 ze zmianami) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie Miasta Puszczykowa:
1)     od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
a)     powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 600 zł,
b)    powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 800 zł,
c)     powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 850 zł;
2)     od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:
 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

 

nie mniej niż

 

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Dwie osie

12

15

1.200

 

1.300

 

15

 

1.500

 

1.600

 

Trzy osie

12

25

1.500

 

1.600

 

25

 

1.600

 

1.800

 

Cztery osie i więcej

12

31

2.100

 

2.400

 

31

 

2.300

 

2.600

 

3)     od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 1.200 zł;

4)     od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)

 

 

Stawka podatku (w złotych)

 

nie mniej niż

 

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Dwie osie

12

31

1.500

 

1.700

 

31

 

1.575

 

2.000

 

Trzy osie i więcej

12

40

1.700

 

2.000

 

40

 

2.000

 

2.600

 

5)     od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 300 zł;

6)     od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa /przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)

 

Stawka podatku (w złotych)

 

nie mniej niż

 

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Jedna oś

12

18

300

 

500

 

18

25

400

 

600

 

25

 

500

 

700

 

Dwie osie

12

28

300

 

400

 

28

33

700

 

1.000

 

33

38

850

 

1.500

 

38

 

1.150

 

1.900

 

Trzy osie i więcej

12

38

750

 

1.100

 

38

 

950

 

1.500

 

7)     od autobusów, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

a)     mniejszej niż 22 miejsca - 1.000 zł,

b)     równej lub większej niż 22 miejsca - 1.500 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.

§ 3. Traci moc uchwała Nr 72/07/V Rady Miasta Puszczykowo z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie: podatku od środków transportowych. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 14.12.2007 r. Nr 198, poz. 4502).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2016 r.

Przewodnicząca Rady Miasta
/-/ Małgorzata Hempowicz

Uzasadnienie

Stosownie do postanowień art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat lokalnych w granicach określonych w odrębnych ustawach.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wysokość stawek podatku od środków transportowych określa rada gminy, z tym że nie mogą one przekroczyć kwot ustalonych w tym przepisie i nie mogą być niższe od stawek minimalnych określonych w załącznikach nr 1-3 do ustawy. Górne granice stawek oraz stawki minimalne ulegają przeliczaniu na zasadach określonych w art. 12b i art. 20 ust. 1 ustawy i są ogłaszane przez Ministra Finansów w drodze obwieszczenia.