Uchwała Nr 86/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

 
Uchwała Nr 86/15/VII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 24 listopada 2015 r.
 
w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 ze zmianami), w zw. z art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 849 ze zm.), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1381 ze zm.), oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 465) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. W zakresie wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości:
1)    określa się wzór informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych (IN-1), stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
2)    określa się wzór deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1), stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
 
§ 2. W zakresie wzorów informacji i deklaracji na podatek rolny:
1)    określa się wzór informacji o gruntach (IR-1), stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;
2)    określa się wzór deklaracji na podatek rolny (DR-1), stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
 
§ 3. W zakresie wzorów informacji i deklaracji na podatek leśny:
1)    określa się wzór informacji o lasach (IL-1), stanowiący załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;
2)    określa się wzór deklaracji na podatek leśny (DL-1), stanowiący załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.
 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 5. Traci moc uchwała nr 52/15/VII z dnia 21.07.2015 r. Rady Miasta Puszczykowa w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych (Dz. U. Woj. Wlkp. z 2015 poz. 4731).
 
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2016 r.
 
Przewodnicząca Rady Miasta
/-/ Małgorzata Hempowicz
 
 
Uzasadnienie
 
            Konieczność podjęcia niniejszej uchwały wynika z potrzeby dostosowania wzorów formularzy podatkowych do obowiązujących przepisów.