Uchwała Nr 87/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2015 Nr 19/15/VII z dnia 20 stycznia 2015 r.

 
Uchwała Nr 87/15/VII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 24 listopada 2015 r.
 
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2015 Nr 19/15/VII z dnia 20 stycznia 2015 r.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. W uchwale budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2015 nr 19/15/VII z dnia 20 stycznia 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 27.01.2015 r. poz. 433) wprowadza się następujące zmiany:
1)     w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
2)     w załączniku nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Pozostała treść uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2015 nr 19/15/VII z dnia 20 stycznia 2015 r.  pozostaje bez zmian.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Przewodnicząca Rady Miasta
/-/ Małgorzata Hempowicz

 
Uzasadnienie
 
Wydatki:
1.     Rozdział 60004 - zmniejszono kwotę dotacji dla Miasta Poznania na transport publiczny o kwotę 19500 zł.
2.     Rozdział 60016 - zmniejszono wydatki bieżące na utrzymanie dróg o kwotę 20000 zł.
3.     Rozdział 75416 - zmniejszono wydatki bieżące na Straż Miejską o kwotę 10000 zł.
4.     Rozdział 80101 - zwiększono kwotę stypendiów dla uczniów w SP nr 2 o kwotę 1400 zł.
5.     Rozdział 80104 - zwiększono kwoty dotacji związane z wychowaniem przedszkolnym o łączną kwotę 30.000 zł.
6.     Rozdział 90013 - zmniejszono kwotę dotacji dla Gminy Komorniki na utrzymanie przytuliska dla psów o kwotę 10.500 zł.
7.     Rozdział 90015 - zwiększono wydatki na oświetlenie uliczne o kwotę 19.273 zł.
8.     Rozdział 92604 - dokonano przesunięć między paragrafami. Zwiększono wydatki o kwotę 9327 zł na opłatę za ustanowiony w br. trwały zarząd.