Uchwała Nr 88/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych z budżetu Miasta Puszczykowa dla publicznych i

Uchwała Nr 88*/15/VII

Rady Miasta Puszczykowa

 

z dnia 17 grudnia 2015 r.

 

w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych z budżetu Miasta Puszczykowa dla publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż Miasto Puszczykowo oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zmianami) oraz art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:

 

§ 1.      Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1)    Mieście - należy przez to rozumieć Miasto Puszczykowo;

2)    Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Puszczykowie;

3)    Burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta Puszczykowa;

4)    jednostce oświatowej - należy przez to rozumieć publiczne i niepubliczne przedszkole, a także zespół wychowania przedszkolnego oraz punkt przedszkolny funkcjonujące na terenie Miasta prowadzone przez osoby fizyczne i prawne inne niż Miasto Puszczykowo;

5)    dotacji - należy przez to rozumieć udzielaną z budżetu Miasta dotację podmiotową w rozumieniu art. 218 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), która przeznaczona jest na dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej;

6)    najbliższej gminie - należy przez to rozumieć gminę która prowadzi przedszkole publiczne, której siedziba mierzona w linii prostej na mapie mieści się najbliżej Miasta Puszczykowa.

§ 2.     Jednostki oświatowe funkcjonujące na terenie Miasta otrzymują z budżetu Miasta dotacje.

§ 3.     Osoba prowadząca jednostkę oświatową składa corocznie w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji wniosek o udzielenie dotacji, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały.

§ 4.     1. Publicznym przedszkolom na każdego ucznia przysługuje dotacja w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w przedszkolach prowadzonych przez najbliższą gminę, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie.

2.      Innym publicznym formom wychowania przedszkolnego na każdego ucznia objętego tymi formami wychowania przedszkolnego przysługuje dotacja w wysokości 50% wydatków bieżących przewidzianych na jednego ucznia w przedszkolu prowadzonym przez najbliższą gminę, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie.

3.      Organ prowadzący publiczne: przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego, w których realizowane jest wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, otrzymuje dotację na jednego ucznia z budżetu organu dotującego w wysokości kwoty przewidzianej na jednego ucznia objętego wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego nie niższej jednak niż kwota dotacji ustalona odpowiednio zgodnie z ust. 1 lub 2.

4.      Niepublicznym przedszkolom, niespełniającym warunków, o których mowa w art. 90 ust. 1b ustawy o systemie oświaty, na każdego ucznia przysługuje dotacja w wysokości równej 75% ustalonych w budżecie najbliższej gminy wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach prowadzonych przez organ dotujący w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie.

5.      Innym niepublicznym formom wychowania przedszkolnego, niespełniającym warunków, o których mowa w art. 90 ust. 1c ustawy o systemie oświaty,  na każdego ucznia objętego tymi formami wychowania przedszkolnego przysługuje dotacja w wysokości 40% wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolu prowadzonym przez najbliższą gminę pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie.

6.      Organ prowadzący niepubliczne: przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego, w których realizowane jest wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, otrzymuje dotację na jednego ucznia z budżetu organu dotującego w wysokości kwoty przewidzianej na jednego ucznia objętego wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, nie niższej jednak niż kwota dotacji ustalona odpowiednio zgodnie z ust. 4 lub 5.

7.      Niepublicznym przedszkolom spełniającym warunki, o których mowa w art. 90 ust.
1b ustawy o systemie oświaty, na każdego ucznia przysługuje dotacja w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w przedszkolach prowadzonych przez najbliższą gminę, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie.

8.      Innym niepublicznym formom wychowania przedszkolnego, spełniającym warunki, o których mowa w art. 90 ust. 1c ustawy o systemie oświaty,  na każdego ucznia objętego tymi formami wychowania przedszkolnego przysługuje dotacja w wysokości 50% wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolu prowadzonym przez najbliższą gminę pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie.

9.      Przyznanie dotacji, o której mowa w ust. 7 i 8, odbywa się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert ogłaszanego przez Burmistrza.

§ 5.     1. Osoba prowadząca jednostkę oświatową składa w terminie do 10 każdego miesiąca informację o liczbie uczniów uczęszczających do tej jednostki. Wzór informacji stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

2.      Osoba prowadząca jednostkę oświatową zobowiązana jest do złożenia korekty informacji, o której mowa w ust. 1, niezwłocznie po stwierdzeniu faktu błędnego podania liczby uczniów. 

3.      Dotacja przekazywana jest w 12 częściach, co miesiąc w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca na wskazany we wniosku rachunek bankowy jednostki oświatowej, z tym, że część za grudzień jest przekazywana do 15 dnia grudnia. 

4.      Miesięczna rata dotacji obliczana jest w oparciu o liczbę uczniów w pierwszym dniu roboczym każdego miesiąca.

5.      W sytuacji gdy kwota dotacji w danym miesiącu została nadpłacona lub przekazana w niższej wysokości różnicę uwzględnia się przy naliczeniu dotacji w następnych miesiącach.

6.      W przypadku zmiany z trakcie roku budżetowego podstawy obliczania stawki dotacji dokonuje się przeliczenia kwoty dotacji należnej na ucznia.

7.      Osoba prowadząca jednostkę oświatową przekazuje na wniosek Miasta informacje niezbędne do wystąpienia do innych gmin z żądaniem zwrotu kosztu dotacji na podstawie art. 80 ust. 2a, 2d, art. 90 ust. 1k, 1l, 2c, 2e ustawy o systemie oświaty.

§ 6.     1. Osoba prowadząca jednostkę oświatową sporządza roczne rozliczenie wykorzystania dotacji obejmujące informację o łącznej kwocie otrzymanej dotacji oraz rodzaje poniesionych kosztów sfinansowanych z dotacji w formie rozliczenia rocznego. Wzór rozliczenia stanowi załącznik nr 3 do uchwały. 

2.      Rozliczenie wykorzystania dotacji za dany rok osoba prowadząca przedkłada Burmistrzowi w terminie do dnia 15 stycznia następnego roku, lub w przypadku, gdy kończy prowadzoną działalność w trakcie roku, w terminie 30 dni od dnia zakończenia działalności.

3.      Na dokumentach finansowych potwierdzających wydatki, które zostały sfinansowane z dotacji z budżetu Miasta, należy zamieścić opis o następującej treści „Wydatek sfinansowany ze środków otrzymanej dotacji z budżetu Miasta Puszczykowa w kwocie" oraz pieczęć i podpis osoby upoważnionej. 

4.      Dotacja w części niewykorzystanej do końca roku budżetowego, wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem oraz dotacja pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

§ 7.     1. Burmistrzowi przysługuje prawo kontroli pobrania dotacji - zgodności ze stanem faktycznym danych zawartych w informacji, o której mowa w § 5 ust. 1 oraz w sprawozdaniu, o którym mowa w § 6 ust. 1. Kontrola obejmuje także prawidłowość wykorzystania dotacji - na podstawie dokumentacji organizacyjnej i finansowej jednostki oświatowej.

2.      Pracownicy Urzędu, upoważnieni przez Burmistrza, do przeprowadzenia kontroli, mają prawo wstępu do pomieszczeń jednostki oświatowej oraz wglądu do prowadzonej przez nią dokumentacji organizacyjnej, finansowej i dokumentacji przebiegu nauczania. Ponadto pracownicy ci mają prawo sporządzać lub zlecać sporządzenie niezbędnych do kontroli odpisów oraz wyciągów z dokumentów oraz żądać udzielania wyjaśnień ustnych lub pisemnych.

3.      O przeprowadzeniu kontroli Burmistrz powiadamia osobę prowadzącą jednostkę oświatową w terminie 7 dni przed rozpoczęciem kontroli.

4.      Z przeprowadzonej kontroli sporządzany jest protokół w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje kontrolowana jednostka oświatowa a drugi kontrolujący.

§ 8.     Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.

§ 9.     Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

Przewodnicząca Rady Miasta
/-/ Małgorzata Hempowicz
 
 
Uzasadnienie
 
Zgodnie z art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty ustalenie trybu udzielania i rozliczania dotacji, podstawy obliczenia dotacji, zakresu danych, jakie mają być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystywania dotacji udzielanym niepublicznym oraz publicznym przedszkolom prowadzonym przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ i innym formom wychowania przedszkolnego należy do kompetencji rady miasta. W związku z nowelizacją ustawy, zgodnie z art. 34 ustawy z dnia 20.02.2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 357) o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, uchwały organów stanowiących jednostki samorządu terytorialnego, podjęte na podstawie art. 80 ust 4 i art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty w brzmieniu obowiązującym przed dniem 31.03.2015 roku utracą moc po dniu 31.12.2015 r. Z powyższego wynika, iż przedstawiony projekt uchwały jest zasadny.
Zmiany wprowadzone w projekcie uchwały w stosunku do obecnie owiązującej dotyczą:
1) wprowadzenia zapisów umożliwiających kontrolę prawidłowości pobrania dotacji;  
2) ustalenia wysokość dotacji dla przedszkoli niepublicznych spełniających warunki określone w art. 90 ust. 1b, dotyczące przede wszystkim czasu bezpłatnego nauczania, wysokości opłat, liczby uczniów w oddziałach, zasad rekrutacji.
(obie powyższe zmiany wynikają ze zmiany ustawy o systemie oświaty)
3) wprowadzenia zapisów: regulujących sposób opisywania przez przedszkola dowodów księgowych opłaconych z dotacji i sposób przeliczenia dotacji w przypadku zmiany stawki, umożliwiających pozyskanie danych niezbędnych do dokonania rozliczeń z innymi jst w zakresie dzieci niebędących mieszkańcami Puszczykowa.
 
*tekst jednolity Uchwały Nr 88/15/VII po uwzględnieniu orzeczenia Regionalnej Izby Obrachunkowej