Uchwała Nr 89/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości położonej w rejonie ulicy Działkowej.

 
Uchwała Nr 89/15/VII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 17 grudnia 2015 r.
 
w sprawie: wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości położonej w rejonie ulicy Działkowej.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. 2015 poz. 1515 ze zmianami) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1Wyraża się zgodę na wydzierżawienie na rzecz dotychczasowych dzierżawców na okres od dnia 01.01.2016 r. do 31.12.2018 r. części nieruchomości położonej w Puszczykowie, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 460/2 o powierzchni 720 m², stanowiącej część tej działki o łącznej powierzchni przeznaczonej do wydzierżawienia 258 m² (po 129 m² dla każdego z dzierżawców), obręb Puszczykowo, ark. mapy 5, dla której Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PO2P/00106926/1, oznaczonej na mapie stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodnicząca Rady Miasta
/-/ Małgorzata Hempowicz
 
 
Uzasadnienie
 
Dotychczasowi wieloletni dzierżawcy działki, będącej przedmiotem niniejszej uchwały, zwrócili się z prośbą o przedłużenie okresu dzierżawy.
Przepis art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym określa,
że uchwała rady gminy jest wymagana w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony
do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
Wysokość czynszu dzierżawnego terenów, będących własnością Miasta Puszczykowa, określa zarządzenie Burmistrza Miasta Puszczykowa.
Wobec powyższego podjęcie uchwały następującej treści jest uzasadnione.