Uchwała Nr 90/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie: zaliczenia do kategorii dróg gminnych.

 
Uchwała Nr 90/15/VII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 17 grudnia 2015 r.
 
w sprawie: zaliczenia do kategorii dróg gminnych.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2015 r. poz. 1515 ze zmianami), art. 7 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U z 2015 r. poz. 460 ze zmianami) oraz opinii Zarządu Powiatu Poznańskiego nr 2360/2009 z dnia 21 grudnia 2009 r. Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Zalicza się do kategorii dróg gminnych działki nr 177/7, 177/17 i 177/28 położone w obrębie geodezyjny Puszczykowo Stare, będące własnością Miasta Puszczykowa.
 
§ 2. Przebieg drogi przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 4. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie po 14 dniach od daty ogłoszenia.
 
Przewodnicząca Rady Miasta
/-/ Małgorzata Hempowicz
 
 
Uzasadnienie
 
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. nałożyła na gminy obowiązek zaliczenia do kategorii dróg gminnych dróg o znaczeniu lokalnym, nie zaliczonych do innych kategorii stanowiących uzupełniającą sieć dróg służących miejscowym potrzebom z wyłączeniem dróg wewnętrznych.
Drogą publiczną jest droga zaliczona na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych do jednej z kategorii dróg, z której może korzystać każdy zgodnie z jej przeznaczeniem, z ograniczeniami i wyjątkami określonymi w tej ustawie lub innych przepisach szczególnych.
Zaliczenie do kategorii dróg publicznych może dotyczyć tylko takiej drogi, która składa się z nieruchomości stanowiącej własność publiczną, nieobciążoną prawem użytkowania wieczystego na rzecz jakiegokolwiek innego podmiotu. Zaliczenie drogi do określonej kategorii drogi publicznej może nastąpić tylko odpowiednio do faktu, który z podmiotów publiczno-prawnych jest właścicielem nieruchomości zajętej pod drogę, np. do kategorii drogi gminnej mogą być zaliczone tylko drogi przebiegające przez nieruchomości stanowiące własność gminną. Działki objete uchwałą zostały uzbrojone w infrastrukturę techniczną oraz wyposażona w tymczasową jezdnię z tłucznia która umożliwia komunikację.
Zgodnie z powyższym, drogi gminne stanowią własność gminy.
Zarząd Powiatu Poznańskiego w dniu 21 grudnia 2009 r. nr 2360/2009 zaopiniował pozytywnie zaliczenie wymienionych w uchwale działek do kategorii dróg gminnych na terenie gminy Puszczykowo.