Uchwała Nr 91/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr 86/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 listopada 2015 w sprawie określenia wzorów form

 
Uchwała Nr 91/15/VII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 17 grudnia 2015 r.
 
w sprawie zmiany uchwały nr 86/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 listopada 2015 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zmianami), w zw. z art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 849 ze zm.), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1381 ze zm.), oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 465) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. W uchwale nr 86/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 listopada 2015 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych wprowadza się następujące zmiany:
1)    załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
2)    załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.
 
Przewodnicząca Rady Miasta
/-/ Małgorzata Hempowicz
 
 
Uzasadnienie
 
            Konieczność podjęcia niniejszej uchwały wynika z potrzeby dostosowania wzorów formularzy podatkowych do zmiany przepisów obowiązujących od 2016 r.