Uchwała Nr 252/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 października 2017 r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż oraz zwolnienie z obowiązku zbycia w drodze przetargu części nieruchomości

 
Uchwała Nr 252/17/VII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 24 października 2017 r.
 
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż oraz zwolnienie z obowiązku zbycia w drodze przetargu części nieruchomości położonej w Puszczykowie, w rejonie ul. Dąbrowskiego i Radosnej.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 t.j.) oraz art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zmianami) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż oraz zwolnienie z obowiązku zbycia w drodze przetargu części nieruchomości o powierzchni około 0,1268 ha, oznaczonej na załączniku graficznym do niniejszej uchwały, stanowiącej własność Miasta Puszczykowa, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 924/1 o powierzchni 0,2921 ha, obręb Niwka, ark. mapy 9, dla której Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PO2P/00093141/9.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Przewodnicząca Rady Miasta
/-/ Małgorzata Hempowicz
 
 
Uzasadnienie
 
Działka nr 924/1 położona w rejonie ulic: Dąbrowskiego i Radosnej jest własnością Miasta Puszczykowa. Na części powyższej działki zlokalizowana jest między innymi komora wodociągowa, w której łączy się magistrala centralna z magistralą wschodnią, a także infrastruktura towarzysząca.
Przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami pozwalają na zwolnienie w drodze uchwały przez radę gminy z obowiązku zbycia w drodze przetargu - nieruchomości, gdy jej sprzedaż następuje na realizację urządzeń infrastruktury technicznej albo innych celów publicznych, jeżeli cele te będą realizowane przez podmiot, dla którego są to cele statutowe i którego dochody przeznacza się w całości na działalność statutową.
Przystępując do regulacji stanu prawnego części nieruchomości zajętej pod infrastrukturę przesyłową, początkowo rozważano ustanowienie służebności przesyłu, jednakże Zarząd Spółki Aquanet SA wyraził chęć nabycia części działki o powierzchni 0,1268 ha, zajętej przez urządzenia Spółki. Do czasu takiej regulacji zawarto umowę dzierżawy gruntu.