Uchwała budżetowa Miasta Puszczykowa na rok 2018 Nr 276/17/VII z dnia 19 grudnia 2017 r.

 
Uchwała budżetowa Miasta Puszczykowa na rok 2018
Nr 276/17/VII z dnia 19 grudnia 2017 r.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.), art. 212, 258 i 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Miasta w wysokości 54.685.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1, obejmują:
1) dochody bieżące w wysokości  45.281.395,97 zł;
2) dochody majątkowe w wysokości  9.403.604,03 zł.
 
§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Miasta w wysokości 58.685.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1, obejmują:
1) wydatki bieżące w wysokości 36.825.000 zł;
2) wydatki majątkowe w wysokości 21.860.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Ustala się deficyt budżetu Miasta w wysokości 4.000.000 zł, który zostanie pokryty
1) przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.500.000 zł;
2) przychodami z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych w kwocie 2.500.000 zł."
 
§ 3. 1. Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 190.000 zł.
2. Określa się wydatki na realizację zadań określonych w programach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomani w wysokości 197.000 zł.
 
§ 4. Określa się dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska, w wysokości 20.000 zł i przeznacza się je na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska (dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych - zmiana systemu ogrzewania z węglowego na proekologiczne).
 
§ 5. Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu ustawami w wysokości 7.170.894 zł.
 
§ 6. W planie dochodów i wydatków budżetu Miasta wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.035.100 zł.
 
§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta zgodnie z załącznikiem nr 4.
 
§ 8. 1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu Miasta w wysokości 6.060.000 zł, w tym przychody w wysokości 1.500.000 zł z tytułu z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
2. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu Miasta w wysokości 2.060.000 zł.
 
§ 9. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 150.000 zł.
2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości 830.000 zł, w tym na:
1) wydatki bieżące w wysokości 530.000 zł, w tym na:
a) realizację zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym w wysokości 120.000 zł,
b) wydatki oświatowe w wysokości 200.000 zł,
c) wydatki nieprzewidziane, których płatności wynikają z wyroków sądowych w wysokości 200.000 zł,
d) zadania realizowane w ramach inicjatywy lokalnej w wysokości 10.000 zł;
2) wydatki majątkowe w wysokości 300.000 zł, w tym na:
a) zadania realizowane w ramach inicjatywy lokalnej w wysokości 10.000 zł,
b) pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 290.000 zł.
 
§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 9.560.000 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 5.000.000 zł.
 
§ 11. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu Miasta do kwoty 5.000.000 zł;
2) dokonywania zmian planu wydatków w ramach działu w zakresie zadań i grup wydatków, o których mowa w art. 236 ustawy o finansach publicznych;
3) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta uprawnień do dokonywania zmian planu wydatków w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem zmian w zakresie paragrafów 302, 401, 404, 411, 412 oraz wydatków majątkowych;
4) lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę rachunku bankowego Miasta.
 
§ 12. Ustala się kwotę 100.000 zł, do której Burmistrz Miasta może samodzielnie zaciągać zobowiązania.
 
§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
 
 
Przewodnicząca Rady Miasta
/-/ Małgorzata Hempowicz
 
 
 
Uzasadnienie
 
W projekcie uchwały wprowadzono następujące zmiany:
 
Dochody: Wprowadzono dotacje z Powiatu Poznańskiego: na bieżące utrzymanie dróg w kwocie 75.000 zł, na zadanie inwestycyjne pn.: Zmiany w stałej organizacji ruchu polegające m.in. na budowie sygnalizacji świetlnych, montażu aktywnych znaków D6 w kwocie 110.000 zł.
 
Wydatki:
1. Zmniejszono wydatki bieżące (rozdział 60004) na transport zbiorowy o kwotę 40.000 zł.
2. Zwiększono wydatki (rozdział 60014) na drogi powiatowe w związku z przyznanymi dotacjami o kwotę 185.000 zł.
3. Zmniejszono wydatki inwestycyjne (rozdział 60016) na program budowy dróg o kwotę 50.000 zł.
4. Zwiększono wydatki bieżące (rozdział 75075) na promocję Miasta o kwotę 20.000 zł, w tym zmniejszono wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 20.000 zł, zwiększono wydatki na dotacje dla organizacji pozarządowych o kwotę 40.000 zł.
5. Wprowadzono wydatki bieżące (rozdział 75095) w wysokości 15.000 zł na modernizację strony internetowej Miasta.
6. Zwiększono wydatki bieżące (rozdział 75412) na dotacje dla OSP o kwotę 5.000 zł.
7. Dokonano przesunięcia wydatków inwestycyjnych (rozdział 90004) na wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE.
8. Zwiększono wydatki inwestycyjne (rozdział 90005) na zadanie pn. Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na proekologiczne) o kwotę 50.000 zł.