Uchwała Nr 171/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie: planu pracy Rady Miasta Puszczykowa na rok 2017.

 
Uchwała Nr 171/17/VII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 24 stycznia 2017 r.
 
w sprawie: planu pracy Rady Miasta Puszczykowa na rok 2017.
 
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 446 ze zmianami) oraz § 2 ust. 1 pkt 2 Regulaminu Rady Miasta Puszczykowa, stanowiącego załącznik nr 2 do Statutu Miasta Puszczykowa, przyjętego Uchwałą Nr 159/12/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie: Statutu Miasta Puszczykowa (Dz. Urz. Woj. Wlkp., poz. 3633) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
 
§ 1. Przyjmuje się plan pracy Rady Miasta Puszczykowa na rok 2017, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2. W uzasadnionych przypadkach upoważnia się Przewodniczącego Rady Miasta, po zasięgnięciu opinii Wiceprzewodniczącego Rady Miasta, do zmiany terminów sesji wynikających z planu.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodnicząca Rady Miasta
/-/ Małgorzata Hempowicz
 
Uzasadnienie
 
Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 2 Regulaminu Rady Miasta Puszczykowa, który stanowi załącznik nr 2 do Statutu Miasta Puszczykowa, Rada działa zgodnie z rocznym planem pracy uchwalonym na pierwszej sesji danego roku.