Uchwała Nr 172/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie: planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa na rok 2017.

 
Uchwała Nr 172/17/VII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 24 stycznia 2017 r.
 
w sprawie: planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa na rok 2017.
 
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 446 ze zmianami) oraz § 7 ust. 2-4 Regulaminu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa, stanowiącego załącznik nr 3 do Statutu Miasta Puszczykowa, przyjętego Uchwałą Nr 159/12/VI Rady Miasta Puszczykowo z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie Statutu Miasta Puszczykowa (Dz. Urz. Woj. Wlkp., poz. 3633) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Rada Miasta Puszczykowa zatwierdza plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2017, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Przewodnicząca Rady Miasta
/-/ Małgorzata Hempowicz
 

Uzasadnienie
 
Zgodnie z § 7 ust. 2 Regulaminu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa, który stanowi załącznik nr 3 do Statutu Miasta Puszczykowa, Komisja składa Radzie do zatwierdzenia plan pracy w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku.
W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.