Uchwała Nr 173/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie: określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzo

 
Uchwała Nr 173/17/VII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 24 stycznia 2017 r.
 
w sprawie: określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Puszczykowo.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zmianami), art. 6 ust. 1 pkt 2 oraz art. 14 ust. 5 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1985 ze zmianami) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. 1. Miasto Puszczykowo zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę świadczone przez przedszkola publiczne w wymiarze 5 godzin dziennie.
2. Ustala się opłatę w wysokości 1,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę nauki, wychowania i opieki nad dzieckiem do lat 5 w czasie przekraczającym czas bezpłatnych świadczeń określonych w § 1 ust. 1.
 
§ 2. Liczbę godzin nauki, wychowania oraz opieki nad dzieckiem przez publiczne przedszkola, o których mowa w § 1 określa umowa cywilnoprawna zawarta między dyrektorem przedszkola a rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka.
 
§ 3. Traci moc Uchwała Nr 298/14/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 22 kwietnia 2014 roku w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Puszczykowo.
 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 r.
 
 
Przewodnicząca Rady Miasta
/-/ Małgorzata Hempowicz
Uzasadnienie
 
W związku z nowelizacją ustawy o systemie oświaty, przedmiotowa uchwała określa niezbędne zmiany w zakresie zasad odpłatności za świadczenie dydaktyczno - wychowawcze i opiekuńcze w publicznych przedszkolach. Z dniem 1 stycznia 2017 r. obligatoryjne opłaty pobierane od rodziców przez przedszkola za pobyt dziecka w czasie przekraczającym bezpłatne nauczanie i opiekę (5 godzin dziennie) nie mogą być wyższe niż 1 zł. Opłata dotyczy wyłącznie dzieci, objętych opieką przedszkolną do 5. roku życia.