Uchwała Nr 174/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w Puszczykowie.

 
Uchwała Nr 174/17/VII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 24 stycznia 2017 r.
 
w sprawie: nadania nazwy ulicy w Puszczykowie.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 446 ze zmianami) w związku z art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U z 2016 r., poz. 1440 ze zmianami) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
 
§ 1. Nadaje się drodze wewnętrznej, składającej się z działek nr 617/9 i 826, położonych w obrębie geodezyjnym Puszczykowo Stare, nazwę Piękna.
 
§ 2. Położenie ulicy określa załącznik graficzny do niniejszej uchwały.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
 
Przewodnicząca Rady Miasta
/-/ Małgorzata Hempowicz
 
Uzasadnienie
 
Działki nr 617/9 i 826 zostały wydzielone pod drogę wewnętrzną dla obsługi terenów mieszkaniowych w wyniku podziału wykonanego zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonego uchwałą Rady Miasta Puszczykowa nr 191/2001/III z dnia 19.03.2001 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Puszczykowie. Z propozycją nadania nazwy drodze wewnętrznej wystąpiła właścicielka działek, wchodzących w skład drogi wewnętrznej. Zgodnie z powołanymi przepisami ustawy o samorządzie gminnym, jak i o drogach publicznych, nadanie nazwy drodze wewnętrznej może nastąpić na wniosek właściciela działek, wchodzących w skład drogi. Podjęcie przez radę gminy uchwały o nadanie nazwy drodze wewnętrznej jest zgodne z procedurami przewidzianymi w ustawach.