Uchwała Nr 175/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie: udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach w

 
Uchwała Nr 175/17/VII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 24 stycznia 2017 r.
 
w sprawie: udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Miasta Puszczykowa.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.), art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1446 ze zm.), § 4 uchwały Nr 69/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 października 2015 r. w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2015 r., poz. 6049), Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Przyznaje się w 2017 roku dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Miasta Puszczykowa zgodnie z załącznikiem do uchwały.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Przewodncząca Rady Miasta
/-/ Małgorzata Hempowicz
 
 
Uzasadnienie
 
Na podstawie § 4 Uchwały Nr 69/15/VII z dnia 20 października 2015 r. w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, Rada Miasta Puszczykowa podejmuje uchwałę o przyznaniu dotacji, w której określa: nazwę podmiotu otrzymującego dotację; prace lub roboty budowlane przy obiekcie zabytkowym, na których wykonanie przyznano dotację; kwotę dotacji oraz maksymalny procentowy udział dotacji w całkowitych nakładach.