Uchwała Nr 176/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochód budżetu Miasta Puszczykowa instrumentem płatniczym.

 
Uchwała Nr 176/17/VII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 24 stycznia 2017 r.
 
w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochód budżetu Miasta Puszczykowa instrumentem płatniczym.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 446 ze zmianami) w związku z art. 61a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zmianami) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
 
§ 1. Dopuszcza się zapłatę podatków, stanowiących dochód budżetu Miasta Puszczykowa instrumentem płatniczym, w tym instrumentem płatniczym, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
Przewodnicząca Rady Miasta
/-/ Małgorzata Hempowicz
 
 
Uzasadnienie
 
Zgodnie z art. 61a ordynacji podatkowej podatki (także opłaty np. opłata skarbowa), stanowiące dochód gminy mogą być płacone za pośrednictwem instrumentów płatniczych, w tym kart płatniczych z wykorzystaniem terminali płatniczych. Na taką formę zapłaty podatku musi jednak wyrazić zgodę Rada Miasta Puszczykowa.
Przyjmowanie wpłat za pośrednictwem terminali płatniczych, w związku z rozstrzygnięciem w styczniu br. przetargu na obsługę bankową Miasta, będzie zwolnione z jakichkolwiek opłat zarówno po stronie podatnika, jak i Miasta.