Uchwała Nr 181/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie: projektu dostosowania sieci szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi i gimnazjów do nowego ustroju sz

 
Uchwała Nr 181/17/VII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 21 lutego 2017 r.

w sprawie: projektu dostosowania sieci szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 446 ze zmianami) oraz art. 206 ust. 1 - 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 60) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Uchwała określa:
1) plan sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Puszczykowo a także granice obwodów publicznych szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi prowadzonych przez Miasto Puszczykowo na okres od 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r., który stanowi załącznik 1 do niniejszej uchwały;
 
2) plan sieci prowadzonych przez Miasto Puszczykowo klas dotychczasowych publicznych gimnazjów prowadzonych w szkołach podstawowych na okres od 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r., który stanowi załącznik 2 do niniejszej uchwały;
 
3) projekt planu sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi prowadzonych przez Miasto Puszczykowo, a także granice obwodów publicznych ośmioletnich szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi prowadzonych przez Miasto Puszczykowo, od dnia 1 września 2019, który stanowi załącznik 3 do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Gimnazjum nr 1 im. Alberta Einsteina z siedzibą w Puszczykowie ul Wysoka 1 włącza się do Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza z siedzibą w Puszczykowie ul. Wysoka 1 na następujących warunkach:
1) ośmioletnia Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza z oddziałami przedszkolnymi w rozpocznie działalność z dniem 1 września 2017 r.
2) kształcenie w klasie I ośmioletniej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza z oddziałami przedszkolnymi w Puszczykowie rozpocznie się w roku szkolnym 2017/2018.
3) Gimnazjum nr 1 im. Alberta Einsteina w Puszczykowie ul. Wysoka 1 zakończy działalność z dniem 31 sierpnia 2017 r.
 
§ 3. Gimnazjum nr 2 im. Ignacego Jana Paderewskiego z siedzibą w Puszczykowie ul. Kasprowicza 1 włącza się do Szkoły Podstawowej nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich z siedzibą w Puszczykowie ul. Kasprowicza 1 na następujących warunkach:
1) ośmioletnia Szkoła Podstawowa nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich z oddziałami przedszkolnymi rozpocznie działalność z dniem 1 września 2017 r.
2) kształcenie w klasie I ośmioletniej Szkoły Podstawowej nr Szkoły Podstawowej nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich rozpocznie się w roku szkolnym 2017/2018.
3) Gimnazjum nr 2 im. Ignacego Jana Paderewskiego z siedzibą w Puszczykowie ul. Kasprowicza zakończy działalność z dniem 31 sierpnia 2017 r.
 
§ 4. Niniejsza uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie jej na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, a także na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Puszczykowa.
 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodnicząca Rady Miasta 
/-/ Małgorzata Hempowicz
 
Uzasadnienie
 
Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe nałożyły na gminy obowiązek dostosowania sieci szkolnej do nowego ustroju szkolnego, w którym każda 6-letnia szkoła podstawowa przekształca się w 8-letnią szkołę podstawową, a gimnazja ulegają likwidacji na mocy ustawy poprzez wygaszanie. Zmiana struktury szkolnej pociąga za sobą konieczność zaprojektowania nowej sieci szkół oraz określenia trybu przekształcenia szkół gimnazjalnych. Uchwała w sprawie dostosowania sieci szkolnej do nowego ustroju szkolnego będzie podejmowana przez organy stanowiące jst (gminy, powiatu) w dwustopniowej procedurze:
1) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego będzie zobowiązany do podjęcia uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego (uchwała ta będzie podana do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej właściwego organu jednostki samorządu terytorialnego lub w widocznym miejscu w siedzibie urzędu tej jednostki),
2) samorząd zobowiązany będzie do przedłożenia uchwały kuratorowi oświaty w celu uzyskania pozytywnej opinii w zakresie zgodności z prawem rozwiązań zaproponowanych w uchwale oraz zapewnienia wszystkim dzieciom i młodzieży możliwości realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,
3) kurator oświaty wyda opinię w ciągu 21 dni od dnia otrzymania uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego. Opinia kuratora oświaty będzie wiążąca dla jednostki samorządu terytorialnego. Na opinię kuratora oświaty nie będzie przysługiwało zażalenie. Będzie natomiast przysługiwała skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego.
4) po otrzymaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, do dnia 31 marca 2017 r., podejmie uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego.
W ustawie przewidziano możliwość wydania przez kuratora oświaty warunkowej pozytywnej opinii o zaprezentowanym w przedłożonej uchwale, projekcie sieci szkół dostosowanej do nowego ustroju szkolnego. Opinia warunkowa zawierać będzie wskazanie zmian niezbędnych do wprowadzenia w uchwale w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego podejmowanej do 31 marca 2017 r. w stosunku do uchwały zawierającej projekt sieci. Nieuwzględnienie stanowiska kuratora oświaty w uchwale w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego (uchwale ostatecznej) będzie równoznaczne z niespełnieniem ustawowego wymogu w zakresie uzyskania pozytywnej opinii kuratora, tj. uzyskaniem opinii negatywnej. Uchwała w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego będzie podlegać nadzorowi z punktu widzenia zgodności z prawem sprawowanemu przez wojewodę.
Uchwała w sprawie projektu dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego będzie kierowana także do zaopiniowania do organizacji związkowych zrzeszających nauczycieli. Tak jak w przypadku kuratora oświaty, organizacje związkowe będą miały 21 dni na wyrażenie opinii, z tym że opinia ta nie będzie miała charakteru wiążącego.
Adresatem uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego są przede wszystkim uczniowie szkół i ich rodzice, którzy powinni mieć zapewnioną możliwość zapoznania się z pełną informacją o sieci szkół modyfikowanej w związku ze zmianą ustroju szkolnego.  
Z punktu widzenia zadań gminnych zmiany rozpoczną się od roku szkolnego 2017/2018. Reforma ustroju szkolnego w przypadku Miasta Puszczykowa nie pociąga za sobą zmian w sieci szkolnej. Na terenie miasta działają 2 samodzielne szkoły podstawowe, które z mocy ustawy przekształcą się ze szkoły sześcioletniej w szkołę ośmioletnią. Z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa staje się ośmioletnią szkołą podstawową. W dniu 1 września 2017 r. uczniowie kończący klasę VI szkoły podstawowej staną się uczniami VII klasy szkoły podstawowej, którzy 1 września 2018 r. będą pierwszymi uczniami klasy VIII tej szkoły. Gimnazja przestaną funkcjonować z dniem 31 sierpnia 2017 r. Na rok szkolny 2017/2018 nie przeprowadza się postępowania rekrutacyjnego do klasy I gimnazjum. W roku szkolnym 2018/2019 ostatni rocznik dzieci klas III gimnazjalnych ukończy naukę. W okresie przejściowym, tj. od dnia 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r. przy dwóch szkołach podstawowych będą funkcjonowały klasy dotychczasowych gimnazjów.