Uchwała Nr 182/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie: Miejskiego Programu Wspierania Rodziny w Mieście Puszczykowo na lata 2017-2019.

 
Uchwała Nr 182/17/VII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 21 lutego 2017 r.
 
w sprawie: Miejskiego Programu Wspierania Rodziny w Mieście Puszczykowo na lata 2017-2019.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 446 ze zmianami), w związku z art. 176 pkt 1 i art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 575 ze zmianami) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Uchwala się Miejski Program Wspierania Rodziny w Mieście Puszczykowo na lata 2017-2019, który stanowi załącznik do uchwały.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodnicząca Rady Miasta
/-/ Małgorzata Hempowicz
 
 
Uzasadnienie
 
Obowiązek podjęcia uchwały wynika z art. 176 pkt 1 i art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej.
Rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu swoich funkcji, gmina w ramach zadań własnych ma zapewnić wsparcie poprzez organizację systemu i wyposażenie w odpowiednie narzędzia. W tym celu, między innymi opracowuje 3-letnie programy wspierania rodziny.
Celem programu jest pomoc rodzinom poprzez zróżnicowane działania, tworzenie warunków sprzyjających prawidłowemu wypełnianiu przez nie funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz realizowanie skoordynowanej polityki społecznej na rzecz wzmocnienia rodziny poprzez wyspecjalizowane instytucje samorządu lokalnego.