Uchwała Nr 183/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie lokali na terenie nieruchomości przy ulicy Poznańskiej 36 na okres do 1 r

 
Uchwała Nr 183/17/VII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 21 lutego 2017 r.
 
w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie lokali na terenie nieruchomości przy ulicy Poznańskiej 36 na okres do 1 roku.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 446 ze zmianami) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
 
§ 1. Wyraża się zgodę na najem lokali na okres do 1 roku, na terenie nieruchomości przy ulicy Poznańskiej 36, na działce nr 363 o powierzchni 0,0870 ha, położonej w Puszczykowie obręb geodezyjny Puszczykowo, zapisanej w księdze wieczystej PO2P/00083055/6, stanowiącej własność miasta Puszczykowa.
 
§ 2. Wykaz i rozmieszczenie dzierżawionych lokali przedstawia załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 Przewodnicząca Rady Miasta
/-/ Małgorzata Hempowicz
 
Uzasadnienie
 
Zgodnie z treścią art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 446 ze zmianami) do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; uchwała rady gminy jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość. W tym przypadku uchwała rady gminy jest wymagana, ponieważ NZOZ „PozMed" Spółka z o.o. wynajmowała już pomieszczenia w przedmiotowym budynku na podstawie umowy zawartej na czas oznaczony do 3 lat.