Uchwała Nr 184/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr 131/16/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporz

 
Uchwała Nr 184/17/VII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 21 lutego 2017 r.
 
w sprawie: zmiany Uchwały Nr 131/16/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w obrębie Puszczykowo Stare, arkusze 1 - 18.
 
Na podstawie art. 14 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2016 r., poz. 778 ze zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 446 ze zmianami) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Zmienia się uchwałę Nr 131/16/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w obrębie Puszczykowo Stare, arkusze 1 - 18 w ten sposób, że:
 
1) dotychczasowa treść § 1 uchwały otrzymuje nowe następujące brzmienie:
 
§1. 1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie, w obrębie Puszczykowo Stare, arkusze 1-18 - których granice oznaczone zostały w załączniku graficznym do uchwały.
2. Dopuszcza się rozdzielenie obszaru opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie, w obrębie Puszczykowo Stare, arkusze 1 - 18 na dwie części:
Część A - tereny objęte granicą opracowania z wyłączeniem rejonu ulic: Cicha, Zygmunta Janaszka, Sobieskiego i lasu WPN,
Część B - rejon ulic: Cicha, Zygmunta Janaszka, Sobieskiego i lasu WPN.
3. Dopuszcza się prowadzenie dalszej procedury planistycznej dla części A i B w dwóch oddzielnych etapach.";
 
2) załącznik graficzny, o którym mowa w §1 uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodnicząca Rady Miasta
/-/ Małgorzata Hempowicz
 
Uzasadnienie
 
Ze względu na przedłużającą się procedurę przygotowania projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Miasta Puszczykowa do wyłożenia do publicznego wglądu, przesunięciu ulega termin przedłożenia Radzie Miasta projektu Studium do uchwalenia.
Ze względu na konieczność zgodności zapisów projektu planu zagospodarowania Puszczykowa Starego z nowym Studium, dalsze prace planistyczne nad obszarem w rejonie ulicy Cichej, Zygmunta Janaszka, Sobieskiego i lasu WPN, będą możliwe po uchwaleniu Studium.
Z uwagi na dopuszczenie kontynuowania prac nad planem dla większości obszaru, na wniosek Burmistrza Miasta wprowadza się zmianę powyższej uchwały Rady Miasta w celu umożliwienia prowadzenia dalszych prac planistycznych w dwóch niezależnych opracowaniach.