Uchwała Nr 187/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2017 Nr 170/16/VII z dnia 20 grudnia 2016 r.

 
Uchwała Nr 187/17/VII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 21 lutego 2017 r.
 
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2017 Nr 170/16/VII z dnia 20 grudnia 2016 r.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.), art. 212, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. W uchwale budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2017 Nr 170/16/VII z dnia 20 grudnia 2016 r.  (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 3.01.2017 r. poz. 152) wprowadza się następujące zmiany:
1)     w § 1 zwiększa się dochody ogółem o kwotę 681.976,42 zł do kwoty 45.726.126,55 zł, w tym:
a)     zwiększa się dochody  bieżące o kwotę 44.244,57 zł do kwoty 42.220.257,70 zł,
b)     zwiększa się dochody  majątkowe o kwotę 637.731,85 zł do kwoty 3.505.868,85 zł;
2)     w § 2 zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 1.681.976,42 zł do kwoty 47.926.126,55 zł, w tym:
a)     zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 511.976,42 zł do kwoty 36.177.126,55 zł,
b)     zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.170.000 zł do kwoty 11.749.000 zł;
3)     w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
4)     w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
5)     w załączniku nr 3 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
6)     w załączniku nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
7)     § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Ustala się deficyt budżetu Miasta w wysokości 2.200.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.";
8)     w § 5 zwiększa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu ustawami o kwotę 10.500 zł do kwoty 7.119.968 zł;
9)     § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 8. 1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu Miasta w wysokości 4.560.000 zł, w tym przychody w wysokości 2.200.000 zł z tytułu z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.";
10) w § 9 ust. 2 pkt 2a zmniejsza się rezerwę celową na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego o kwotę 100.000 zł do kwoty 0 zł.
 
§ 2. Pozostała treść uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2017 Nr 170/16/VII z dnia 20 grudnia 2016 r.  pozostaje bez zmian.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 Przewodnicząca Rady Miasta
/-/ Małgorzata Hempowicz
 
 
Uzasadnienie
 
Dochody
Dział 600 Dokonano korekty dotacji z UE o kwotę 0,46 zł.
Dział 750 Wprowadzono dotację z UE w kwocie 637.732,31 zł na realizację zadania Kompleksowa modernizacja energetyczna i rozbudowa budynków Urzędu Miejskiego w Puszczykowie (dotacja dotyczy modernizacji energetycznej). Zwiększono dotację z budżetu państwa o kwotę 10.000 zł na realizację zadań zleconych.
Dział 756 Zmniejszono o kwotę 6.000 zł wpływy z podatku PIT.
Dział 758 Zwiększono o kwotę 39.805 zł subwencję oświatową.
Dział 801 Zmniejszono o kwotę 1.338 zł dotację z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne.
Dział 852 Wprowadzono dotację z budżetu państwa w kwocie 500 zł na wypłatę dodatku energetycznego.
Dział 853 Zwiększono o kwotę 1.277,57 zł dotacje ze środków UE na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.
 
Wydatki
Rozdział 60016 Zwiększono o kwotę 200.000 zł wydatki na realizację programu budowy dróg.
Rozdział 60095 Dokonano przesunięć między źródłami finansowania zadania Utworzenie Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Puszczykówko wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
Rozdział 70005 Zwiększono o kwotę 40.000 zł wydatki na odszkodowania dot. toczących się postępowań administracyjnych.
Rozdział 71004 Zwiększono o kwotę 50.000 zł wydatki na plany zagospodarowania przestrzennego (w związku z przesunięciem terminów wykonania części planów z 2016r.).
Rozdział 75011 Zwiększono o kwotę 10.000 zł wydatki na realizację zadań zleconych z administracji rządowej (w związku ze zwiększeniem dotacji).
Rozdział 75023 Zwiększono o kwotę 720.000 zł wydatki na realizację zadania Kompleksowa modernizacja energetyczna i rozbudowa budynków Urzędu Miejskiego w Puszczykowie (przewidziano finansowanie wydatków w kwocie 637.732,31 zł z planowanej dotacji ze środków UE). Zwiększono wydatki bieżące Urzędu Miejskiego o kwotę 50.000 zł (w związku z przesunięciem płatności 50% wartości umowy z 2016 r. za wykonanie strategii rozwoju i promocji Miasta oraz zabezpieczeniem środków na rozbiórkę budynku przy ul. Podleśnej 4). 
Rozdział 75095 Zwiększono o kwotę 10.198,26 zł wydatki bieżące (zabezpieczono środki na realizację umowy dot. m.in. dostępu do systemu SISMS mającej na celu podniesienie standardu działalności informacyjnej Miasta.
Rozdział 75818 Zmniejszono rezerwę celową na wydatki majątkowe o kwotę 100.000 zł.
Rozdział 80101 Wprowadzono wydatki w kwocie 100.000 zł na realizację zadania Budowa placu zabaw przy SP2 w ramach budżetu obywatelskiego. 
Rozdział 80104 Zwiększono wydatki o kwotę 350.000 zł na dotacje dla przedszkoli.
Rozdział 85215 Wprowadzono kwotę 500 zł na wypłatę dodatku energetycznego (środki z dotacji celowej z budżetu państwa).
Rozdział 85395 Zwiększono wydatki o kwotę 1.278,16 zł na realizację projektów z zakresu pomocy społecznej, realizowanych z udziałem środków UE.
Rozdział 90015 Zwiększono o kwotę 50.000 zł wydatki na realizację zadania Budowa oświetlenia ulic, placów i dróg (w związku z przesunięciem z 2016 r. terminu wykonania oświetlenia ścieżki między ul. Jarosławską a Libelta).  
Rozdział 92601 Zwiększono o kwotę 200.000 zł wydatki na budowę hali widowiskowo-sportowej (zabezpieczono środki na zakup wykładziny ochronnej na halę oraz zakup podwieszanych koszy do koszykówki. Ponadto zaistniała konieczność zwiększenia wartości umowy z wykonawcą hali wynikająca z wprowadzenia w 2017 r. minimalnego wynagrodzenia z tytułu umów zleceń oraz potrzeby montażu zestawu hydroforowego nie przewidzianego w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej, którego montaż jest wymagany warunkami wydanymi przez Aquanet).
  
Deficyt
Zwiększono deficyt o kwotę 1.000.000 zł. Deficyt nie będzie miał wpływu na zadłużenie Miasta - zostanie sfinansowany z wolnych środków pieniężnych z lat ubiegłych.