Uchwała Nr 188/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie: dostosowania sieci szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

 
Uchwała Nr 188/17/VII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 21 marca 2017 r.
 
w sprawie: dostosowania sieci szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 446 ze zmianami) oraz art. 210 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 60) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Uchwała określa:
1) plan sieci publicznych, ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Puszczykowo, a także granice obwodów publicznych szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi prowadzonych przez Miasto Puszczykowo na okres od 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r., który stanowi załącznik 1 do niniejszej uchwały;
 
2) plan sieci prowadzonych przez Miasto Puszczykowo klas dotychczasowych publicznych gimnazjów prowadzonych w szkołach podstawowych na okres od 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r., który stanowi załącznik 2 do niniejszej uchwały;
 
3) projekt planu sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi prowadzonych przez Miasto Puszczykowo, a także granice obwodów publicznych ośmioletnich szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi prowadzonych przez Miasto Puszczykowo, od dnia 1 września 2019, który stanowi załącznik 3 do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Gimnazjum nr 1 im. Alberta Einsteina z siedzibą w Puszczykowie ul Wysoka 1 włącza się do Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza z siedzibą w Puszczykowie ul. Wysoka 1 na następujących warunkach:
1) ośmioletnia Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza z oddziałami przedszkolnymi rozpocznie działalność z dniem 1 września 2017 r.
2) kształcenie w klasie I ośmioletniej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza z oddziałami przedszkolnymi w Puszczykowie rozpocznie się w roku szkolnym 2017/2018.
3) Gimnazjum nr 1 im. Alberta Einsteina w Puszczykowie ul. Wysoka 1 zakończy działalność z dniem 31 sierpnia 2017 r.
 
§ 3. Gimnazjum nr 2 im. Ignacego Jana Paderewskiego z siedzibą w Puszczykowie ul. Kasprowicza 1 włącza się do Szkoły Podstawowej nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich z siedzibą w Puszczykowie ul. Kasprowicza 1 na następujących warunkach:
1) ośmioletnia Szkoła Podstawowa nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich z oddziałami przedszkolnymi rozpocznie działalność z dniem 1 września 2017 r.
2) kształcenie w klasie I ośmioletniej Szkoły Podstawowej nr Szkoły Podstawowej nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich rozpocznie się w roku szkolnym 2017/2018.
3) Gimnazjum nr 2 im. Ignacego Jana Paderewskiego z siedzibą w Puszczykowie ul. Kasprowicza zakończy działalność z dniem 31 sierpnia 2017 r.
 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
Przewodnicząca Rady Miasta
/-/ Małgorzata Hempowicz 
 
Uzasadnienie
 
Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe nałożyły na gminy obowiązek dostosowania sieci szkolnej do nowego ustroju szkolnego, w którym każda 6-letnia szkoła podstawowa przekształca się w 8-letnią szkołę podstawową, a gimnazja ulegają likwidacji na mocy ustawy poprzez wygaszanie. Zmiana struktury szkolnej pociąga za sobą konieczność zaprojektowania nowej sieci szkół oraz określenia trybu przekształcenia szkół gimnazjalnych. Uchwała w sprawie dostosowania sieci szkolnej do nowego ustroju szkolnego jest podejmowana przez organy stanowiące jst (gminy, powiatu) w dwustopniowej procedurze:
1) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego został zobowiązany do podjęcia uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego (uchwała została podana do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej właściwego organu jednostki samorządu terytorialnego lub w widocznym miejscu w siedzibie urzędu tej jednostki),
2) samorząd przedłożył uchwałę kuratorowi oświaty i uzyskał pozytywną opinię w zakresie zgodności z prawem rozwiązań zaproponowanych w uchwale oraz zapewnienia wszystkim dzieciom i młodzieży możliwości realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. Opinia Wielkopolskiego Kuratora Oświaty wskazywała zmiany, które organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uwzględnił w niniejszej uchwale, zatem uchwała uzyskała opinię pozytywną, zgodnie z art. 210 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 60),
3) po otrzymaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, do dnia 31 marca 2017 r., podejmie uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego.
Uchwała w sprawie projektu dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego została przekazana do zaopiniowania organizacjom związkowych zrzeszającym nauczycieli. Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Oddziału w Puszczykowie oraz Organizacja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty i Wychowania Region Wielkopolska pozytywnie zaopiniowały ww. uchwałę. 
Adresatem uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego są przede wszystkim uczniowie szkół i ich rodzice, którzy powinni mieć zapewnioną możliwość zapoznania się z pełną informacją o sieci szkół modyfikowanej w związku ze zmianą ustroju szkolnego.  
Z punktu widzenia zadań gminnych zmiany rozpoczną się od roku szkolnego 2017/2018. Reforma ustroju szkolnego w przypadku Miasta Puszczykowa nie pociąga za sobą zmian w sieci szkolnej. Na terenie miasta działają 2 samodzielne szkoły podstawowe, które z mocy ustawy przekształcą się ze szkoły sześcioletniej w szkołę ośmioletnią. Z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa staje się ośmioletnią szkołą podstawową. W dniu 1 września 2017 r. uczniowie kończący klasę VI szkoły podstawowej staną się uczniami VII klasy szkoły podstawowej, którzy 1 września 2018 r. będą pierwszymi uczniami klasy VIII tej szkoły. Gimnazja przestaną funkcjonować z dniem 31 sierpnia 2017 r. Na rok szkolny 2017/2018 nie przeprowadza się postępowania rekrutacyjnego do klasy I gimnazjum. W roku szkolnym 2018/2019 ostatni rocznik młodzieży klas III gimnazjalnych ukończy naukę. W okresie przejściowym, tj. od dnia 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r. przy dwóch szkołach podstawowych będą funkcjonowały klasy dotychczasowych gimnazjów.