Uchwała Nr 192/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w rejonie uli

 
Uchwała Nr 192/17/VII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 21 marca 2017 r.
 
w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w rejonie ulicy Poznańskiej, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 2183/9, obręb Puszczykowo.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 446 ze zmianami) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Wyraża się zgodę na nabycie przez Miasto Puszczykowo prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przedstawionej na załączniku graficznym, stanowiącym załącznik do uchwały, położonej w Puszczykowie, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 2183/9 o powierzchni 0,0108 ha, obręb Puszczykowo, ark. mapy 5, dla której Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PO2P/00269172/0.
 
§ 2. Uchyla się uchwałę Nr 128/16/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości w rejonie ulicy Poznańskiej, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 2183/9, obręb Puszczykowo.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodnicząca Rady Miasta
/-/ Małgorzata Hempowicz
 
 
Uzasadnienie
 
Wyrażenie zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego przedmiotowej nieruchomości związane jest z realizacją inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie hali widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Puszczykowie i w związku z tym koniecznością zapewnienia bezpiecznej komunikacji w tym rejonie.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: ks. Posadzego, Wysoka, Podgórna, Poznańska, obręb Puszczykowo, ark. 5 - w dwóch etapach A i B zatwierdzonym uchwałą Rady Miasta Puszczykowa Nr 61/15/VII z dnia 15.09.2015 r. - działka nr 2183/9 przeznaczona jest pod teren dróg wewnętrznych (1KDW). Podjęcie uchwały w niniejszej sprawie umożliwi poszerzenie wjazdu na teren sportowy i usprawni komunikację w tym miejscu.
Uchylenie uchwały Nr 128/16/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 maja 2016 r. związane jest z założeniem przez użytkownika wieczystego nowej księgi wieczystej dla przedmiotowej działki.