Uchwała Nr 193/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie: przyznania stypendium sportowego.

 
Uchwała Nr 193/17/VII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 21 marca 2017 r.
 
w sprawie: przyznania stypendium sportowego.
 
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zmianami) oraz art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r., poz. 176 ze zmianami) oraz § 2 ust. 1 i ust. 2 pkt 1, § 3 ust. 1, § 4 ust. 1 i 2, § 5 ust. 1 i 3, § 6 ust. 3-5 Uchwały Nr 113/11/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie: okresowych stypendiów sportowych (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2012 r., poz. 545 ze zmianami) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Przyznaje się stypendium sportowe H.K. w wysokości 250 zł miesięcznie w okresie od 1 marca 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodnicząca Rady Miasta
/-/ Małgorzata Hempowicz
 
Uzasadnienie
 
Do Urzędu wpłynął wniosek o przyznanie stypendium sportowego H.K. Zgodnie z Uchwałą Nr 113/11/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie: okresowych stypendiów sportowych powołana została Komisja Stypendialna, która wydała pozytywną opinię w sprawie złożonego wniosku, proponując przyznanie stypendium w wysokości 250 zł miesięcznie.
H.K. jest mieszkańcem Puszczykowa, osiągającym liczne sukcesy w tenisie ziemnym. Jako 10-latek, na liście rankingowej do lat 12 Polskiego Związku Tenisowego, zajmował 2. pozycję.
 
Do największych sukcesów H.K. w 2016 roku należy zaliczyć:
- brązowy medal w grze pojedynczej w Halowych Mistrzostwach Polski do lat 10,
- srebrny medal w grze podwójnej w Halowych Mistrzostwach Polski do lat 10,
- złoty medal w Drużynowych Mistrzostwach Polski do lat 10,
- srebrny medal w Drużynowych Mistrzostwach Polski do lat 12.