Uchwała Nr 196/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie: przyznania stypendium sportowego.

 
Uchwała Nr 196/17/VII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 21 marca 2017 r.
 
w sprawie: przyznania stypendium sportowego.
 
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zmianami) oraz art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r., poz. 176 ze zmianami) oraz § 2 ust. 1 i ust. 2 pkt 1, § 3 ust. 1, § 4 ust. 1 i 2, § 5 ust. 1 i 3, § 6 ust. 3-5 Uchwały Nr 113/11/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie: okresowych stypendiów sportowych (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2012 r., poz. 545 ze zmianami) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Przyznaje się stypendium sportowe Pawłowi Bakunowi w wysokości 250 zł miesięcznie w okresie od 1 marca 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodnicząca Rady Miasta
/-/ Małgorzata Hempowicz
 
Uzasadnienie
 
Do Urzędu wpłynął wniosek o przyznanie stypendium sportowego Pawłowi Bakunowi. Zgodnie z Uchwałą Nr 113/11/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie: okresowych stypendiów sportowych powołana została Komisja Stypendialna, która wydała pozytywną opinię w sprawie złożonego wniosku, proponując przyznanie stypendium w wysokości 250 zł miesięcznie.
Paweł Bakun jest mieszkańcem Puszczykowa, który trenuje badminton, tenis zimny, tenis stołowy oraz squash. W 2015 rok zawodnik wziął udział w turniejach racketlonu - dyscypliny, która łączy cztery konkurencje rakietkowe, osiągając następujące wyniki:
- 1. miejsce w XII Mistrzostwach Polski w Racketlonie, kat. Junior U21 - 21-23.10.2016, Poznań,
- 3. miejsce w XVIII Ogólnopolskim Turnieju Badmintonowym Netto Cup 2016, kat. debel Open, 20-21.02.2016
 
Paweł Bakun (licencja Polskiej Federacji Racketlona o numerze 0052) został objęty programem przygotowawczym do XIII Mistrzostw Polski w Racketlonie. Zgodnie z programem ma uczestniczyć m.in. w:
- Racketlon Super Polish Tour (cykl turniejów, na których zdobyte i zliczane punkty decydują o rozstawieniu na Mistrzostwach Polski),
- XIII Indywidualnych i VIII Deblowych Mistrzostwach Polski w Racketlonie,
- Ogólnopolskim Turnieju Badmintona Netto Cup.