Uchwała Nr 197/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie: powołania Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta.

 
Uchwała Nr 197/17/VII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 21 marca 2017 r.
 
w sprawie: powołania Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta.
 
Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zmianami) i § 13 ust. 1, 2, 4 i 5 Statutu Miasta Puszczykowa (Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 3633) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Powołuje się Komisję Budżetu i Rozwoju Miasta w składzie:
 
Przewodniczący Komisji    - Jakub Musiał
 
Członkowie:   - Elżbieta Bijaczewska
                        - Łukasz Grzonka
                        - Małgorzata Hempowicz
                        - Władysław Hetman
                        - Maciej Krzyżański
                        - Jan Łagoda
                        - Tomasz Potocki
                        - Filip Ryglewicz
                        - Agata Wójcik.
           
§ 2.
1. Obszar działalności Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta obejmuje sprawy z zakresu:
1)     budżetu miasta i jego zmian,
2)     określania stawek podatków i opłat lokalnych,
3)     wprowadzania zwolnień w podatkach lokalnych,
4)     określania wzorów formularzy podatkowych,
5)     udzielania pomocy finansowej,
6)     ustalania zasad i zakresu przyznawania dotacji,
7)     zaciągania kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych,
8)     absolutorium,
9)     ustalania wydatków niewygasających,
10) ustalania procedury uchwalania budżetu,
11) ustalania zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania,
12) zaciągania zobowiązań,
13) sprzedaży i najmu nieruchomości,
14) planowania rozwoju miasta,
15) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,
16) gminnych dróg, ulic, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
17) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,
18) lokalnego transportu zbiorowego,
19) gminnego budownictwa mieszkaniowego,
20) zieleni gminnej i zadrzewień,
21) utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
22) promocji miasta,
23) rozwoju przedsiębiorczości,
24) współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie zadań komisji,
25) współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw w zakresie zadań komisji,
26) współpracy z samorządami krajowymi i zagranicznymi,
27) wniosków tematycznych zgłaszanych do budżetu.
 
2. Komisja ustala roczny plan pracy w grudniu każdego roku oraz przedkłada Radzie sprawozdania ze swej działalności, nie rzadziej niż raz do roku.
 
§ 3. Uchyla się Uchwałę Nr 6/14/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie: powołania Komisji Budżetu oraz Uchwałę Nr 7/14/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie: powołania Komisji Rozwoju.
 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta.
 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodnicząca Rady Mista
/-/ Małgorzata Hempowicz
 
 
Uzasadnienie
 
W następstwie wniosku o połączenie dotychczas działających: Komisji Budżetu z Komisją Rozwoju, zachodzi konieczność powołania nowej Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta oraz ustalenie zakresu jej działania oraz składu osobowego.