Uchwała Nr 198/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 5/14/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Edukac

 
Uchwała Nr 198/17/VII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 21 marca 2017 r.
 
w sprawie zmiany Uchwały Nr 5/14/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Edukacji, Kultury i Sportu.
 
Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 446 ze zmianami) i § 13 ust. 1 Statutu Miasta Puszczykowa (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2012 r., poz. 3633) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. W Uchwale Nr 5/14/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Edukacji, Kultury i Sportu zmienia się treść § 1, który otrzymuje brzmienie:
 
§ 1. Powołuje się Komisję Edukacji, Kultury i Sportu w składzie:
 
Przewodniczący Komisji - Małgorzata Szczotka
 
Członkowie:   Alfreda Brączkowska
                        Elżbieta Czarnecka
                        Maciej Krzyżański
                        Dorota Łuczak-Dydowicz
                        Filip Ryglewicz
                        Ryszard Teuschner".                        
 
 
§ 2. Pozostałe postanowienia Uchwały Nr 5/14/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Edukacji, Kultury i Sportu pozostają bez zmian.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodnicząca Rady Miasta
/-/ Małgorzata Hempowicz
 
Uzasadnienie
 
Radnym, którzy w wyniku połączenia Komisji Budżetu i Komisji Rozwoju zostali członkami tylko jednej Komisji, należy umożliwić uczestnictwo w jeszcze innej komisji stałej, zapewniając wszystkim radnym jednakowe i równe warunki pracy w komisjach Rady. Radny Maciej Krzyżański został zgłoszony jako kandydat na członka Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. Podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.