Uchwała Nr 199/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr 8/14/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Spraw

 
Uchwała Nr 199/17/VII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 21 marca 2017 r.
 
w sprawie: zmiany Uchwały Nr 8/14/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Spraw Społecznych.
 
Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 446 ze zmianami) i § 13 ust. 1 Statutu Miasta Puszczykowa (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2012 r., poz. 3633) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. W Uchwale Nr 8/14/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Spraw Społecznych zmienia się treść § 1, który otrzymuje brzmienie:
 
§ 1. Powołuje się Komisję Spraw Społecznych w składzie:
 
Przewodniczący Komisji       - Elżbieta Bijaczewska        
 
Członkowie:      - Alfreda Brączkowska
                        - Elżbieta Czarnecka
                        - Małgorzata Hempowicz
                        - Jan Łagoda
                        - Jakub Musiał
                        - Tomasz Potocki
                        - Agata Wójcik".
 
§ 2. Pozostałe postanowienia Uchwały Nr 8/14/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Spraw Społecznych pozostają bez zmian.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca Rady Miasta
/-/ Małgorzata Hempowicz
                                  
Uzasadnienie
 
Radnym, którzy w wyniku połączenia Komisji Budżetu i Komisji Rozwoju zostali członkami tylko jednej Komisji, należy umożliwić uczestnictwo w jeszcze innej komisji stałej, zapewniając wszystkim radnym jednakowe i równe warunki pracy w komisjach Rady. Radni Jan Łagoda i Jakub Musiał zostali zgłoszeni jako kandydaci na członków Komisji Spraw Społecznych, dlatego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.