Uchwała Nr 200/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie: określania zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Miasta Puszczykowa na dofinansowanie kosztów wymiany

 
Uchwała Nr 200/17/VII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 21 marca 2017 r.
 
w sprawie: określania zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Miasta Puszczykowa na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w mieszkalnych budynkach jednorodzinnych lub lokalach na obszarze Miasta Puszczykowa.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 446 ze zmianami), art. 400a ust. 1 pkt 5 i 21 oraz art. 403 ust. 2, 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz.519) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. 1. W celu poprawy efektywności energetycznej, a w konsekwencji ograniczenia emisji zanieczyszczeń pochodzących z pieców oraz kotłowni węglowych określa się zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Miasta Puszczykowa na trwałą likwidację ogrzewania węglowego i zastąpienie go proekologicznymi systemami grzewczymi.
2. Zasady udzielania dotacji, o których mowa w ust. 1, określa Regulamin stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
Przewodnicząca Rady Miasta
/-/ Małgorzata Hempowicz
 
Uzasadnienie
 
Przyjęcie przez Radę Miasta Puszczykowa uchwały w sprawie określania zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Miasta Puszczykowa na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w mieszkalnych budynkach jednorodzinnych lub lokalach na obszarze Miasta Puszczykowa ma na celu ograniczenie emisji zanieczyszczeń pochodzących z pieców oraz kotłowni węglowych. Dotacje będą stanowiły uzupełnienie programu Piecyk 2017, który będzie realizowany przez WFOŚiGW.     
Zasady udzielania dotacji celowej obejmujące w szczególności kryteria wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania określa odpowiednio rada gminy albo rada powiatu w drodze uchwały. Udzielenie dotacji celowej następuje na podstawie umowy zawartej przez gminę lub powiat.
Zgodnie z art. 403 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 519), finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej z budżetu gminy lub powiatu może polegać na udzielaniu dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji:
1) podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych, w szczególności:
a) osób fizycznych,
b) wspólnot mieszkaniowych,
c) osób prawnych,
d) przedsiębiorców;
2) jednostek sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.
Projekt uchwały zakłada dofinansowanie tylko dla osób fizycznych, tak samo jak program WFOŚiGW Piecyk 2017, który będzie realizowany na podstawie tego samego przepisu ustawy Prawo ochrony środowiska. Zgodnie z uzasadnieniem wyroku WSA w Krakowie z dnia 2014-11-21 wydanym w sprawie o sygn. I SA/Kr 1656/14 w art. 403 ust. 4 p.o.ś. ustawodawca podał przykładowe kategorie podmiotów do których taka uchwała może zostać skierowana. Za przyjęciem tezy, że stanowi to jedynie przykładowe wskazanie podmiotów, przemawia użycie sformułowania "w szczególności" oraz oddanie do kompetencji rady gminy możliwości udzielenia tym podmiotom dotacji. Tym samym rada miasta może udzielić dotacji wszystkim podmiotom wskazanym w tym przepisie, bądź też jedynie niektórym uznając, że pozostałe podmioty określonej pomocy nie wymagają. Takie przykładowe wskazanie oznacza również, że właściwy organ może wskazywać inne jeszcze kategorie podmiotów, które nie zostały wymienione w tym przepisie. Podobnie wypowiedział się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi w wyroku z dnia 8 lipca 2015 r. I SA/Łd 636/15, uznając uzasadnienie WSA w Krakowie w przedmiotowej sprawie za prawidłowe. 
Skoro rada może w uchwale ustalić krąg beneficjentów szerszy niż wymieniony w ustawie p.o.ś., to również, uwzględniając treść przepisu art. 403 ust. 4 p.o.ś. mówiącą o możliwości udzielenia dofinansowania, może ograniczyć ten krąg. Wymaga podkreślenia, że przedmiotowe dotacje nie przysługują z mocy ustawy. Przepis ustawowy tylko i wyłącznie umożliwia radom gmin podjęcie decyzji w tej sprawie.
Ze względu na fakt, że przedmiotowy projekt uchwały nie obejmuje wsparcia dla przedsiębiorców nie został on zgłoszony Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ani Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Biorąc powyższe pod uwagę, przyjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.