Uchwała Nr 202/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie przy ulicy Poznańsk

 
Uchwała Nr 202/17/VII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 25 kwietnia 2017 r.
 
w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie przy ulicy Poznańskiej i Wiosennej, obręb Puszczykowo, arkusz 6.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 446 ze zmianami) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2016 r., poz. 778 ze zmianami) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§1.
1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie przy ulicy Poznańskiej i Wiosennej, obręb Puszczykowo, arkusz 6, zwany dalej „planem", po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Puszczykowa przyjętego uchwałą Rady Miasta Puszczykowa Nr 255/98/II z dnia 15 czerwca 1998 r.
2. Załączniki do uchwały stanowią:
1) załącznik nr 1 - część graficzna, zwana „rysunkiem planu", opracowana w skali 1:500 i zatytułowana: „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie przy ulicy Poznańskiej i Wiosennej, obręb Puszczykowo, arkusz 6";
2) załącznik nr 2 - rozstrzygnięcie Rady Miasta Puszczykowa o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu;
3) załącznik nr 3 - rozstrzygnięcie Rady Miasta Puszczykowa o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.
3. Granice obszaru objętego planem określa rysunek planu.
 
§2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1)     budynku gospodarczo-garażowym - należy przez to rozumieć budynek gospodarczy, budynek gospodarczy z wydzieloną przestrzenią dla celów garażowania pojazdów samochodowych lub budynek garażowy;
2)     dachu płaskim - należy przez to rozumieć dach o nachyleniu połaci dachowych do 12°;
3)     dachu stromym - należy przez to rozumieć dach o nachyleniu połaci dachowych powyżej 12°;
4)     dachu mansardowym - należy przez to rozumieć dach w układzie kalenicowym równoległym do drogi, w którym część górna połaci dachowej ma nachylenie nie mniejsze niż 20°, a część dolna - 60° - 75°;
5)     działce budowlanej - należy przez to rozumieć działkę budowlaną w rozumieniu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
6)     nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię ograniczającą obszar, na którym dopuszcza się wznoszenie budynków;
7)     ogrodzeniu ażurowym - należy przez to rozumieć ogrodzenie, w którym udział powierzchni pełnej wynosi najwyżej 30% powierzchni całkowitej ogrodzenia z wyjątkiem dopuszczalnej podmurówki o wysokości do 0,4 m;
8)     powierzchni całkowitej zabudowy - należy przez to rozumieć sumę powierzchni całkowitej kondygnacji nadziemnych wszystkich budynków na działce budowlanej, służącą do określenia wskaźnika intensywności zabudowy;
9)     powierzchni zabudowy - należy przez to rozumieć sumę powierzchni wszystkich budynków zlokalizowanych na działce budowlanej, wyznaczonych przez rzut pionowy zewnętrznych krawędzi ścian budynków na powierzchnię terenu;
10) tablicy informacyjnej - należy przez to rozumieć element systemu informacji gminnej, turystycznej, przyrodniczej lub edukacji ekologicznej;
11) terenie - należy przez to rozumieć obszar wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, o określonym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania, oznaczony symbolem.
 
§3. Ustala się następujące przeznaczenie terenu: teren zabudowy usługowej lub zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczony na rysunku planu symbolem U/MN.
 
§4. Ustala się następujące zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1)   sytuowanie budynków zgodnie z nieprzekraczalną linią zabudowy określoną na rysunku planu, z uwzględnieniem pkt 2;
2)   dopuszczenie przekroczenia nieprzekraczalnej linii zabudowy w kierunku linii rozgraniczającej teren przy lokalizacji:
a) takich elementów budynku jak gzymsy, rynny, wiatrołapy, balkony, tarasy, schody, wykusze, ganki, okapy oraz inne detale wystroju architektonicznego budynku, jednak nie więcej niż o 1,50 m,
b)  pochylni i spoczników dla osób niepełnosprawnych, jednak nie więcej niż o 2,00 m,
c)   sieci i urządzeń infrastruktury technicznej przy uwzględnieniu przepisów odrębnych;
3)   dopuszczenie lokalizacji tablic informacyjnych o powierzchni płaszczyzny pojedynczej tablicy informacyjnej nie większej niż 2,0 m2 wolnostojących o wysokości górnej krawędzi do 3,0 m lub na ścianach budynków, z uwzględnieniem § 7, przy czym ich górne krawędzie nie mogą sięgać więcej niż 1,00 m powyżej linii wyznaczonej górną krawędzią okien pierwszej kondygnacji budynku;
4)   zakaz lokalizacji tablic informacyjnych na ogrodzeniach.
 
§5. Ustala się następujące zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:
1)   zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko za wyjątkiem inwestycji celu publicznego dopuszczonych przepisami odrębnymi;
2)   nakaz utrzymania poziomu hałasu w środowisku poniżej dopuszczalnych norm określonych w przepisach odrębnych dla terenów mieszkaniowo-usługowych lub co najmniej na tym poziomie;
3)   nakaz utrzymania poziomu pól elektromagnetycznych poniżej dopuszczalnych norm lub co najmniej na tych poziomie;
4)   nakaz utrzymania poziomów substancji w powietrzu poniżej dopuszczalnych dla nich poziomów lub co najmniej na tych poziomach;
5)   zakaz eksploatacji instalacji powodujących przekraczanie standardów jakości środowiska poza terenem, do którego prowadzący instalację ma tytuł prawny;
6)   zakaz stosowania pieców i trzonów kuchennych na paliwo stałe z wyjątkiem kominków opalanych drewnem;
7)   nakaz stosowania przy pozyskiwaniu ciepła dla celów grzewczych i technologicznych paliw charakteryzujących się niskimi wskaźnikami emisyjnymi, spalanych w urządzeniach o wysokim stopniu sprawności z dopuszczeniem stosowania źródeł energii odnawialnej, z uwzględnieniem pkt 1;
8)   nakaz zagospodarowania ścieków przemysłowych zgodnie z przepisami odrębnymi;
9)   nakaz zagospodarowania odpadów, zgodnie z przepisami odrębnymi;
10)   dopuszczenie zagospodarowania mas ziemnych powstałych podczas prowadzenia robót budowlanych na działce z zachowaniem naturalnych spływów powierzchniowych lub ich wywóz zgodnie z przepisami odrębnymi.
 
§6. Ustala się następujące zasady kształtowania krajobrazu:
1)   zakaz lokalizacji:
a)   ogrodzeń pełnych i z betonowych elementów prefabrykowanych,
b)   tablic reklamowych i urządzeń reklamowych z wyjątkiem szyldów, z zastrzeżeniem lit. c i pkt 2 lit. c;
c)   szyldów z wykorzystaniem:
- ekranów plazmowych i typu LED,
- podświetlonych kasetonów,
- wyświetlanych, ruchomych obrazów;
2)   dopuszczenie lokalizacji:
a) obiektów małej architektury,
b) ogrodzeń ażurowych o wysokości do 1,5 m lub w formie żywopłotów do wysokości 1,8 m,
c) szyldów w formie :
- tablic szklanych, metalowych lub drewnianych o powierzchni nie większej niż 0,5 m2, sytuowanych równolegle do ściany budynku, poniżej górnej krawędzi okien parteru, z uwzględnieniem § 7,
- metalowych, kamiennych, szklanych lub ceramicznych odrębnych liter lub znaków, tworzących napis o powierzchni nie większej niż 2,0 m2 sytuowanych równolegle do ściany budynku na wysokości do 1,0 m ponad strop parteru, z uwzględnieniem § 7,
- wolnostojących tablic o powierzchni 2,0 m2 i wysokości górnej krawędzi do 3,0 m.
 
§7. Ustala się następujące zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych oraz dóbr kultury współczesnej:
1)   ochronę obiektu objętego gminną ewidencją zabytków, oznaczonego na rysunku planu;
2)   nadzór konserwatorski nad pracami budowlanymi i konserwatorsko-restauratorskimi mogącymi mieć wpływ na zmianę wyglądu zewnętrznego budynku, o którym mowa w pkt 1, jak wymiana stolarki otworowej, malowanie elewacji, wymiana pokrycia dachu, rozbudowa, nadbudowa;
3)   dostosowanie nowej zabudowy w zakresie kubatury i wystroju architektonicznego oraz zachowania równoległej linii zabudowy do linii zabudowy obiektu, o którym mowa w pkt 1 w pierzei ul. Poznańskiej.
 
§8. W zakresie zasad kształtowania przestrzeni publicznych w rozumieniu przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: nie podejmuje się ustaleń.
 
§9. Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu, z zastrzeżeniem § 7:
1)   dopuszczenie lokalizacji jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce budowlanej;
2)   dopuszczenie lokalizacji funkcjonalnie ze sobą powiązanych obiektów budowlanych:
a)   budynków usługowych branży piekarsko-cukierniczej,
b)  obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży do 200 m2,
c)   obiektów biurowych,
d)  budynków garażowo-gospodarczych,
e)   wiat;
3)   dopuszczenie wydzielenia lokali mieszkalnych w budynku usługowym powyżej pierwszej  kondygnacji;
4)   dopuszczenie zachowania związanych z  piekarstwem i cukiernictwem istniejących obiektów z możliwością ich przebudowy, nadbudowy, remontu, rozbiórki z uwzględnieniem ustalonych w planie wskaźników kształtowania zabudowy;
5)   dopuszczenie zachowania istniejących budynków garażowo-gospodarczych z możliwością przebudowy, nadbudowy, rozbudowy, remontu, rozbiórki z uwzględnieniem ustalonych w planie wskaźników i parametrów kształtowania zabudowy;
6)   dopuszczenie lokalizacji:
a) urządzeń budowlanych związanych z obiektami budowlanymi sytuowanymi na terenie,
b)  dojść i dojazdów,
c)   miejsc do parkowania wraz z towarzyszącą im infrastrukturą, zgodnie z przepisami odrębnymi,
d)  obiektów i sieci infrastruktury technicznej;
7)   dopuszczenie lokalizacji nowej zabudowy w granicach działek, z uwzględnieniem linii zabudowy;  
8)   dopuszczenie nie więcej niż trzech kondygnacji nadziemnych;
9)   maksymalna powierzchnia zabudowy:
a) dla zabudowy usługowej i usługowo-mieszkaniowej nie więcej niż 60% powierzchni działki budowlanej,
b) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej nie więcej niż 30% powierzchni działki budowlanej;
10)   wskaźnik intensywności zabudowy powierzchni działki budowlanej:
  a) dla zabudowy usługowej i usługowo-mieszkaniowej 0,5-1,5,
b) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 0,0-0,7;
11)   powierzchnię terenu biologicznie czynnego:
d)  dla działki z zabudową usługową lub usługowo-mieszkaniową nie mniej niż 20% powierzchni działki budowlanej,
b) dla działki wyłącznie z zabudową mieszkaniową jednorodzinną nie mniej niż 45% powierzchni działki budowlanej;
12)   wysokość zabudowy:
a)     w przypadku dachów stromych i mansardowych do 11,0 m,
b)     w przypadku dachów płaskich:
- budynki mieszkalne do 7 m,
- budynki usługowe i usługowo-mieszkalne do 9 m,
- wiaty i wolnostojące budynki garażowo-gospodarcze do 5,5 m;
13)   dopuszczenie lokalizacji kondygnacji podziemnych, z uwzględnieniem warunków gruntowo - wodnych;
14)   geometrię dachów: dla budynków usytuowanych od strony ulicy Poznańskiej dachy dwuspadowe, dachy wielospadowe lub mansardowe, dla pozostałych budynków dachy mansardowe, strome lub płaskie;
15)   pokrycie dachów stromych i mansardowych dachówką ceramiczną w odcieniu  ceglastym;
16)   zakaz stosowania prefabrykatów, okładzin blaszanych i płyt warstwowych w realizacji nowej zabudowy;
17)   dostęp do drogi publicznej:  z ulic Poznańskiej i Wiosennej poza granicami obszaru planu;
18)   nakaz zapewnienia miejsc do parkowania samochodów  osobowych, w granicach terenu, na powierzchni działki lub w garażu, w liczbie nie mniejszej niż:
a)  2 miejsca na jeden lokal mieszkalny,
b)  2 miejsca na każde rozpoczęte 60 m2 powierzchni obiektów handlowo-gastronomicznych,
c)  2 miejsca na 10 zatrudnionych;
19)   zapewnienie miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową, zgodnie z przepisami odrębnymi;
20)   podłączenie do sieci infrastruktury technicznej istniejącej i projektowanej w przylegających terenach komunikacji zgodnie z ustaleniami § 14;
21)   powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej:
a)   dla zabudowy usługowej lub usługowo-mieszkaniowej nie mniejsza niż 1700 m2.,
b)  dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej nie mniejsza niż 1000 m2.
 
§10. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów, terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa:
1)   obowiązują przepisy odrębne wynikające z położenia obszaru planu:
a)   w otulinie i w sąsiedztwie Wielkopolskiego Parku Narodowego,
b)  w sąsiedztwie obszarów Natura 2000 „Ostoja Wielkopolska" - kod obszaru PLH 300010, „Ostoja Rogalińska" - kod obszaru PLB300017 oraz „Rogalińska Dolina Warty" - kod obszaru PLH300012;
c)     w zasięgu czwartorzędowego zbiornika wód podziemnych - Doliny Kopalnej Wielkopolskiej;
2)    nie podejmuje się ustaleń odnośnie do terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planie zagospodarowania przestrzennego województwa.
 
§11. W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziałów nieruchomości na podstawie przepisów odrębnych: nie podejmuje się ustaleń.
 
§12. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego użytkowaniu ustala się nakaz zgłoszenia właściwej służbie ruchu lotniczego sił zbrojnych wszelkich projektowanych budowli o wysokości równej i większej niż 50,0 m npt, przed wydaniem pozwolenia na ich budowę.
 
§13. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji nie podejmuje się ustaleń.
 
§14. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej ustala się:
1)   dopuszczenie budowy, przebudowy, rozbudowy, odbudowy, rozbiórki i remontów sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;
2)   zaopatrzenie budynków w wodę z sieci wodociągowej, zgodnie z przepisami odrębnymi;
3)   odprowadzanie ścieków komunalnych do sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z przepisami odrębnymi;
4)   odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z powierzchni utwardzonych do sieci kanalizacji deszczowej, z dopuszczeniem ich zagospodarowania na terenie U/MN zgodnie z przepisami odrębnymi;
5)   nakaz zaopatrzenia w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej z dopuszczeniem stosowania energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych z zastrzeżeniem § 5 pkt 1;
6)   realizację inwestycji elektroenergetycznych oraz usuwanie kolizji projektowanych obiektów z istniejącą infrastrukturą techniczną, zgodnie z przepisami odrębnymi;
7)   dopuszczenie uzbrojenia terenu w zakresie usług telekomunikacyjnych, w oparciu o istniejącą i projektowaną sieć telekomunikacyjną;
8)   uwzględnienie przepisów ochrony przeciwpożarowej w zakresie zaopatrzenia w wodę, dróg pożarowych, planowanej zabudowy, zgodnie z przepisami odrębnymi.
 
§15. W zakresie sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania: nie podejmuje się ustaleń.
 
§16. Ustala się stawkę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 30%.
 
§17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§18. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
 
Przewodnicząca Rady Miasta
/-/ Małgorzata Hempowicz
 
Uzasadnienie
 
I.    Informacje ogólne
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie przy ulicy Poznańskiej i Wiosennej, obręb Puszczykowo, arkusz 6 został sporządzony na podstawie uchwały nr 118/16/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 22 marca 2016 r.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego składa się z części tekstowej i graficznej - rysunku planu w skali 1:500. Opracowany został zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.), w szczególności art. 1 ust. 2-4 i art. 15 ustawy oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164 poz. 1587). Przy sporządzaniu planu uwzględniono również następujące przepisy odrębne: 
-  ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.),
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422),
- ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 519),
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 71),
-         ustawę z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 909 ze zm.),
-         ustawę z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.),
-         ustawę z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 ze zm.) ,
-         ustawę z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2016 r. poz. 2134 ze zm.),
-         ustawę z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2015 poz. 1412 ze zm.),
-         ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane  (Dz.U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.),
-         ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.),
-         ustawę z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1440 ze zm.),
-         ustawę z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2016 r. poz. 353 ze zm.),
-         ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2016 r. poz. 1131 ze zm.),
-         ustawę z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (Dz.U. z 2015 r. poz. 774 ze zm.),
-         ustawę z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777 ze zm.).
Niniejszy plan stanowi zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Puszczykowie w rejonie ulic: Wysoka, Źródlana, Jasna, Podleśna, Wiosenna, Poznańska, Podgórna, obręb Puszczykowo, ark. 4, 5, 6, 19 - strefa A uchwalonego uchwałą Nr 171/12/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 23października 2012 r., opublikowaną w Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z dnia 03 stycznia 2013 r. poz. 77. Zmiana dotyczy parametrów zabudowy i możliwości lokalizacji zabudowy w granicy działki na nieruchomości u zbiegu ulic Poznańska - Wiosenna.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie przy ulicy Poznańskiej i Wiosennej, obręb Puszczykowo, arkusz 6  nie narusza ustaleń i jest zgodny ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Puszczykowa - uchwała Rady Miasta Puszczykowa Nr 255/98/II z dnia 15 czerwca 1998 r.
Ustalenia planu miejscowego określają m.in.: przeznaczenie terenu, zasady zabudowy i zagospodarowania terenu, zasady obsługi komunikacyjnej w powiązaniu z istniejącym układem komunikacyjnym miasta, zasady ochrony zabytków, zasady ochrony środowiska oraz systemowe rozwiązania w zakresie infrastruktury technicznej w nawiązaniu do systemów istniejących.
 
II. Sposób realizacji wymogów wynikających z art. 1 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
1.   Wymagania ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury
Przedmiotowy plan dotyczy nieruchomości o powierzchni 2756 m2 składającej się z kilku działek gruntu i dotyczy dopuszczenia lokalizacji zabudowy usługowej z zachowaniem istniejących funkcji z zakresu piekarstwa i cukiernictwa. Ustalenia planu stanowią dopełnienie istniejącej zabudowy usługowo-mieszkaniowej wzdłuż ulicy Poznańskiej. Pozwalają na zachowanie ładu przestrzennego, m.in. poprzez określenie parametrów i gabarytów zabudowy, linie zabudowy, maksymalną intensywność zabudowy oraz powierzchnię zabudowy i minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej.
 
2. Walory architektoniczne i krajobrazowe
Planowane zainwestowanie terenu zabudową usługową lub mieszkaniową jednorodzinną, będzie stanowić uzupełnienie dla terenów sąsiednich. Określone w planie dopuszczalne przeznaczenia oraz zasady zagospodarowania nie wpłyną negatywnie na dotychczasowe walory architektoniczne i krajobrazowe otoczenia.
 
3.  Wymagania ochrony środowiska, w tym gospodarowania wodami i ochrony gruntów rolnych i leśnych
Plan uwzględnia środowiskowe uwarunkowania przedmiotowego terenu wynikające z opracowania ekofizjograficznego i prognozy oddziaływania ustaleń planu na środowisko. W Prognozie zwrócono szczególną uwagę i przeanalizowano oddziaływanie projektowanego zainwestowania na powietrze atmosferyczne, wody powierzchniowe i gruntowe, powierzchnię ziemi, gleby, szatę roślinną, klimat, warunki zamieszkania i zdrowia ludzi, obszary prawnie chronione. Obszar objęty planem położony jest w otulinie Wielkopolskiego Parku Narodowego i w sąsiedztwie obszarów Natura 2000, dla którego ustala się zasady ochrony środowiska i przyrody oraz ograniczenia w zagospodarowaniu zgodnie z niniejszym planem. Na obszarze planu nie występują grunty rolne w rozumieniu ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 909 ze zm.).
 
4. Wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej
Uwarunkowania kulturowe wynikające z Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami i wniosku Konserwatora Zabytków dotyczące obszaru objętego planem uwzględniono poprzez ustalenia w zakresie ochrony obiektu dawnej piekarni wpisanego do gminnej ewidencji zabytków.
 
5. Wymagania ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia, a także potrzeby  osób niepełnosprawnych
Z uwagi na możliwość lokalizacji budynków użyteczności publicznej w rozumieniu ustawy - prawo budowlane, muszą one z tych samych przepisów być dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Ponadto określony jest też wymóg zapewnienia miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową, zgodnie z przepisami odrębnymi.
 
6. Walory ekonomiczne przestrzeni
Przewidywane zagospodarowanie nie wpłynie na zmianę atrakcyjności i wartości gruntów. W przypadku lokalizacji zabudowy usługowej  grunt stanie się atrakcyjny dla konkretnego inwestora zainteresowanego tego typu przedsięwzięciem. Zysk będzie po stronie Gminy z tytułu wzrostu podatku od nieruchomości w przeliczeniu na powierzchnię użytkową funkcji usługowej. W procedurze planistycznej nie zostały też zgłoszone przez pozostałe podmioty uwagi co do naruszenia walorów ekonomicznych przestrzeni czy wykazanie przez te podmioty naruszenie ich interesu prawnego.
 
7. Prawo własności
Ze względu na przewidywane zagospodarowanie, zgodne z wnioskiem właściciela nieruchomości, należy przyjąć, że ustalenia planu nie wpłyną na zmianę wykonywania prawa własności.
 
8. Potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa
Na terenie objętym planem, ani w jego bezpośrednim sąsiedztwie nie znajdują się obiekty związane z obronnością i bezpieczeństwem państwa.
 
9. Potrzeby interesu publicznego
W przypadku realizacji rozszerzenia funkcji usługowej o obiekt cukierni można założyć podniesienie atrakcyjności miasta Puszczykowa dla mieszkańców i turystów, co wpisuje się w  cele rozwojowe i strategiczne miejscowości.
 
10. Potrzeby w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej, w szczególności sieci szerokopasmowych
Ustalenia planu zapewniają możliwości rozwoju infrastruktury technicznej, dopuszczając lokalizację obiektów infrastruktury na całym objętym obszarze.
 
11. Zapewnienie udziału społeczeństwa w pracach nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, w tym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
Procedura planistyczna wykonana dla przedmiotowego planu gwarantowała udział społeczeństwa w pracach nad planem zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze. zm.).
12. Zachowanie jawności i przejrzystości procedur planistycznych
Czynności formalno-prawne przeprowadzono w trybie art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i udokumentowane zostały w dokumentacji prac planistycznych. Procedura planistyczna cechowała się jawnością i przejrzystością na wszystkich etapach prac poprzez:
1)  ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania planu i zbieraniu wniosków w prasie lokalnej - Echo Puszczykowa kwiecień 2016 r. tablica ogłoszeń w Urzędzie Miasta, zbieranie wniosków do 03 czerwca 2016 r.;
2)  w wyznaczonym terminie wnioski złożyło 9 podmiotów, które Burmistrz rozpatrzył, nie uwzględnione zostały wnioski nie dotyczące zakresu i obszaru planu miejscowego;
3)  uzyskanie pozytywnej opinii Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w dniu 12 września 2016 r.;
4)  uzyskanie wymaganych opinii i uzgodnień z uwzględnieniem art. 17 pkt 6 oraz art. 25 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
5)  wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 08 lutego do 08 marca 2017 r. w siedzibie Urzędu Miasta Puszczykowa, z możliwością wnoszenia uwag do dnia 28 marca 2017 r. zgodnie z art. 17 pkt 9 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz zgodnie z art. 39 i 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;
6)  ogłoszenie o wyłożeniu projektu planu, terminie dyskusji publicznej i terminie zbierania wniosków -  Echo Puszczykowa styczeń 2017 r., tablica ogłoszeń w Urzędzie Miasta;
7)  w  wyznaczonym terminie w dniu  15 lutego 2017 r. dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie planu i w prognozie oddziaływania na środowisko rozwiązaniami, nie przybyła ani jedna osoba zainteresowana poza projektantem projektu planu i pracownikiem Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami, w związku z tym dyskusja się nie odbyła;
8)  w wyznaczonym terminie do 28 marca 2017 r. nie wpłynęła ani jedna uwaga kwestionująca rozwiązania przyjęte w planie miejscowym.
13. Potrzeba zapewnienia odpowiedniej ilości i jakości wody, do celów zaopatrzenia ludności
W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się zaopatrzenie w wodę z miejskiej sieci wodociągowej, w której zasięgu znajduje się obszar objęty planem.
 
III. Sposób realizacji wymogów wynikających z art. 1 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Realizacja  ustaleń planu jest zgodna z interesem podmiotów publicznych i prywatnych zaangażowanych w proces. Ustalając przeznaczenie terenu i określając potencjalny sposób zagospodarowania i korzystania z terenu, uwzględniono interes publiczny i interesy prywatne, w tym zgłoszone wnioski do planu i uwagi, które odnosiły się do ochrony istniejącego stanu zagospodarowania terenu, jak i zmian w zagospodarowaniu, a także analizy ekonomiczne, środowiskowe i społeczne. Analiza ekonomiczna wskazuje pozytywne efekty dla Gminy i społeczności lokalnej. Prognoza skutków finansowych uchwalenia planu wykazuje przychody dla Gminy z tytułu wzrostu podatku od nieruchomości od powierzchni użytkowych nowych budynków, bez ponoszenia nakładów ze strony Gminy. Analiza środowiskowa nie wykazuje negatywnego oddziaływania obecnie ani po realizacji planu na warunki środowiska. Analiza społeczna wykazuje pozytywne efekty dla społeczności lokalnej i turystów w przypadku  realizacji w postaci potencjalnie nowych miejsc pracy i atrakcyjnego nowego obiektu użyteczności publicznej - cukierni.
 
 IV. Sposób realizacji wymogów wynikających z art. 1 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Przy ustalaniu warunków i zasad lokalizacji nowej zabudowy uwzględniono wymagania ładu przestrzennego, efektywnego gospodarowania przestrzenią oraz walorów ekonomicznych przestrzeni poprzez wyznaczenie:
- nieprzekraczalnej linii zabudowy,
- maksymalnej powierzchni budowy,
- intensywności zabudowy,
- maksymalnej wysokości budynków,
- maksymalnej liczby kondygnacji,
- geometrii dachów.
   Obszar objęty planem stanowi fragment w pełni wykształconej struktury przestrzennej miasta Puszczykowa, w bezpośrednim sąsiedztwie przystanku autobusowego umożliwiającego mieszkańcom maksymalne wykorzystanie publicznego transportu zbiorowego prowadzącego ulicą Poznańską, Wzdłuż ulicy Poznańskiej (poza obszarem objętym planem) znajduje się chodniki i droga rowerowa. Ustalony w planie normatyw parkingowy jest obniżony w odniesieniu do przyjmowanych w planach wskaźników w stosunku do liczby zatrudnionych oraz powierzchni obiektów handlowo-gastronomicznych ze względu na zapewnienie dodatkowo miejsc postojowych dla pracowników na istniejącym poza obszarem planu 20-miejscowym parkingu przy ulicy Magazynowej oraz istniejące miejsca postojowe dla klientów wzdłuż ulicy Poznańskiej na wzdłuż całej długości nieruchomości objętej planem. Parkowanie samochodów dostawczych (do 3,5 t) odbywa się na posesji przy ulicy Stara Niwka, gdzie znajduje się drugi Zakład Piekarniczy.
 
V. Zgodność z wynikami analizy, o której mowa w art. 32 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy została przeprowadzona w ramach opracowania „Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Puszczykowa" przyjętego uchwałą nr 261/06/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 17 października 2006 r. W opracowaniu tym odniesiono się do szeregu zagadnień dotyczących m.in. wpływu przepisów prawa na aktualność dokumentu, ustaleń wynikających z Planu zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego, postępów w opracowaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ich zgodności ze studium, decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy, wniosków w sprawie zmian w zagospodarowaniu przestrzennym, a także zakresu uwzględnienia i aktualności problematyki wymaganej w art. 10 ust. 1 i 2 ustawy. W wyniku sporządzonej oceny stwierdzono, że obowiązujące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Puszczykowa spełnia swoje zadania, a jego zapisy są nadal aktualne, tym samym uznano możliwość dalszego posługiwania się tym opracowaniem planistycznym w pracach Urzędu Miasta w Puszczykowie. W związku z powyższym niniejszy plan spełnia wymóg zgodności z wynikami analizy, o której mowa w art. 32 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, gdyż jest zgodny z zapisami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Puszczykowa oraz z obecnie obowiązującymi przepisami odrębnymi.
 
VI. Wpływ na finanse publiczne, w tym budżet gminy.
Wpływ na finanse publiczne, w tym budżet gminy, wskutek uchwalenia planu zostały uwzględnione poprzez sporządzenie prognozy skutków finansowych, w której określono spodziewane dochody własne i wydatki gminy, w tym wpływy z podatku od nieruchomości oraz wpływ na opłaty i odszkodowania, o których mowa w art. 36 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz wydatki związane z realizacją inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy. Prognoza skutków finansowych uchwalenia planu wykazuje przychody dla gminy z tytułu wzrostu podatku od nieruchomości od powierzchni użytkowych nowych budynków usługowych, bez ponoszenia nakładów ze strony gminy.