Uchwała Nr 203/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie: ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom doda

 
Uchwała Nr 203/17/VII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 25 kwietnia 2017 r.
 
w sprawie: ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw w szkołach prowadzonych przez Miasto Puszczykowo.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 446 ze zmianami) oraz art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r., poz. 1379 ze zmianami), w związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. z 2014 roku, poz. 416 ze zmianami) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Uchwala się regulamin określający wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 3. Traci moc Uchwała Nr 190/09/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie: regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat, obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Miasto Puszczykowo.
 
§ 4.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, z tym, że § 10 regulaminu z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 r.
 
Przewodnicząca Rady Miasta
/-/ Małgorzata Hempowicz
Uzasadnienie
 
Wprowadzenie nowego regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw w szkołach prowadzonych przez Miasto Puszczykowo wynika z konieczności określenia wysokości dodatków za pracę w warunkach trudnych i uciążliwych, gdyż w obowiązującej uchwale nie było takich regulacji, co uniemożliwiało ich przyznawanie. Z uwagi na fakt zaistnienia okoliczności spełniających kryteria określone w rozporządzeniu i wykonywanie pracy przez nauczycieli w warunkach trudnych zasadne jest wprowadzenie tych regulacji z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 r. Dodatkowo regulamin przewiduje zwiększenia dodatków funkcyjnych dla opiekuna stażu i wychowawcy, dostosowując ich wysokość do zakresu obowiązków związanych z pełnioną funkcją oraz dodatku motywacyjnego dla nauczycieli w przypadku, gdy prowadzą oni zajęcia pozalekcyjne. Z uwagi na powyższe wprowadzenie nowego regulaminu uważa się za zasadne.