Uchwała Nr 204/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Miasta Puszczykowa Nr 78/15/VII z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie: zasad udzielani

 
Uchwała Nr 204/17/VII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 25 kwietnia 2017 r.
 
w sprawie: zmiany uchwały Rady Miasta Puszczykowa Nr 78/15/VII z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie: zasad udzielania rozmiaru i zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla dyrektorów i wicedyrektorów, określenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych, obowiązujących w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Puszczykowo.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 446 ze zmianami) oraz art. 42 ust. 6 i 7 pkt 2 i 3 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r., poz. 1379 ze zmianami) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. W Uchwale Nr 78/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie: zasad udzielania rozmiaru i zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla dyrektorów i wicedyrektorów, określenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych, obowiązujących w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Puszczykowo:
1) zmienia się § 2, który otrzymuje brzmienie:
 
§ 2. Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla osób zajmujących stanowiska kierownicze:
 
LP. Stanowisko kierownicze   Liczba oddziałów   Tygodniowy wymiar zajęć
 1.  Dyrektor   do 9 oddziałów   8 godz.
 2.   10 do 12 oddziałów   5 godz.
 3.   od 13 oddziałów   3 godz.
 4.  Wicedyrektor   od 12 oddziałów   8 godz."
 

2) zmienia się § 4 ust. 1, który otrzymuje brzmienie:

§ 4. 1. Ustalić tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz przez nauczycieli, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Miasto Puszczykowo na stanowiskach niewymienionych w art.42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, w następującej wysokości:

Lp.
  Nauczyciel Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych
 1.   nauczyciel - psycholog   25 godz.
 2.   nauczyciel - pedagog   25 godz.
 3.  nauczyciel - logopeda
  25 godz.
 4.  nauczyciel - doradca zawodowy   25 godz.
 5.   nauczyciel wspomagający   18 godz."

§ 2. W pozostałym zakresie uchwała nie ulega zmianom.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2017 r.

Przewodnicząca Rady Miasta

/-/ Małgorzata Hempowicz

 

 Uzasadnienie

W związku z ze zmianą ustroju szkolnego i przygotowaniem nowego roku szkolnego, zasadne  jest obniżenie pensum wicedyrektorów do poziomu, jaki mieli dyrektorzy gimnazjów. Dyrektorzy włączanych gimnazjów staną się z mocy prawa zastępcami dyrektorów
w szkołach podstawowych.