Uchwała Nr 205/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie: przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami.

 
Uchwała Nr 205/17/VII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 25 kwietnia 2017 r.
 
w sprawie: przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 446 ze zmianami) oraz art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 157) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Przyjmuje się plan nadzoru nad żłobkami polegający na kontroli warunków i jakości sprawowanej opieki w żłobkach prowadzonych przez inne niż Miasto Puszczykowo podmioty - raz na dwa lata.
 
§ 2. Niezależnie od planu nadzoru przyjętego w niniejszej uchwale, pierwszą kontrolę przeprowadza się w okresie 1 miesiąca od rozpoczęcia działalności przez podmioty, o których mowa w § 1.
 
§ 3. W przypadku powzięcia informacji o nieprawidłowościach w organizacji i funkcjonowaniu żłobka Burmistrz Miasta Puszczykowa może prowadzić czynności nadzorcze także poza planem nadzoru, o którym mowa w § 1.
 
§ 4. 1. Burmistrz Miasta Puszczykowa może kontrolować warunki i jakość sprawowanej opieki.
2. Czynności nadzorcze, o których mowa w § 1 i 3, przeprowadza się na podstawie upoważnienia do kontroli, wydanego w formie pisemnej przez Burmistrza Miasta Puszczykowa.
3. Kontrola jest przeprowadzana przez pracowników właściwej merytorycznie komórki organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, zwanych kontrolującymi.
4. Termin rozpoczęcia kontroli kontrolujący każdorazowo uzgadniają z dyrektorem kontrolowanej jednostki.
5. Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia kontroli bez uzgodnienia z dyrektorem kontrolowanej jednostki, w przypadku co najmniej trzykrotnej bezskutecznej próby uzgodnienia z nim terminu rozpoczęcia kontroli.
 
§ 5. 1. Wyniki przeprowadzonej kontroli kontrolujący przedstawiają w protokole kontroli, który podpisują kontrolujący i podmiot prowadzący placówkę lub osoba przez niego upoważniona.
2. Przed podpisaniem protokołu kontroli kontrolowanemu przysługuje prawo zgłoszenia w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania protokołu umotywowanych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole kontroli.
3. Jeżeli w wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości lub naruszeń prawa, w protokole dokonuje się odpowiedniej adnotacji.
4. W przypadku stwierdzenia w wyniku kontroli nieprawidłowości lub naruszeń prawa w zakresie objętym kontrolą, kontrolujący sporządza zalecenia pokontrolne, w których zawiera się opis stwierdzonych nieprawidłowości i wnioski w sprawie ich usunięcia.
5. Podmiot prowadzący żłobek może odmówić podpisania protokołu kontroli. Odmowa podpisania protokołu kontroli nie stanowi przeszkody w realizacji ustaleń i zaleceń kontroli.
6. Podmiot prowadzący żłobek w terminie wyznaczonym w zaleceniach pokontrolnych zawiadamia organ, o którym mowa w § 4 ust. 1, o sposobie wykorzystania uwag i wykonaniu zaleceń pokontrolnych.
 
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
Przewodnicząca Rady Miasta
/-/ Małgorzata Hempowicz
 
 
Uzasadnienie
 
Zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi wieku do lat 3 z dnia 4 lutego 2011 r. (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 157) wójt, burmistrz, prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego sprawuje nadzór nad ww. placówkami w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki. Zgodnie z treścią art. 55 ust. 1 przedmiotowej ustawy nadzór sprawowany jest na podstawie planu nadzoru przyjętego przez radę gminy w drodze uchwały.
Wobec powyższego zasadne jest podjęcie przez Radę Miasta Puszczykowa uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami.