Uchwała Nr 206/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie: wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Miasta Puszczykowo w latach 2017 – 2021.

 
Uchwała Nr 206/17/VII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 25 kwietnia 2017 r.
 
w sprawie: wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Miasta Puszczykowo w latach 2017 - 2021.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i 2 pkt 3, art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zmianami) oraz art. 21 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1610) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Przyjmuje się „Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Miasta Puszczykowo w latach 2017 - 2021", stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Uchyla się Uchwałę Nr 296/10/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie: wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Miasta Puszczykowo w latach 2010 - 2015.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
Przewodnicząca Rady Miasta
/-/ Małgorzata Hempowicz