Uchwała Nr 207/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż oraz zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu działek nr 698/13 i 701/

 
Uchwała Nr 207/17/VII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 25 kwietnia 2017 r.
 
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż oraz zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu działek nr 698/13 i 701/15 położonych w Puszczykowie w rejonie ulic Poznańskiej i Rynek.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zmianami) oraz art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 ze zmianami) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§1. Wyraża się zgodę na sprzedaż oraz zwalnia z obowiązku zbycia w drodze przetargu części nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa, przedstawionej na załączniku graficznym, stanowiącym integralną część niniejszej uchwały, oznaczonej ewidencyjnie jako działki nr 698/13 o powierzchni 0,0124 ha oraz 701/15 o powierzchni 0,0020 ha, obręb Puszczykowo, ark. mapy 6, dla której Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu,
VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PO2P/00106660/8.
 
§2. Cena działek zostanie ustalona na podstawie operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego.
 
§3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodnicząca Rady Miasta
/-/ Małgorzata Hempowicz
 
Uzasadnienie
 
Działki nr 698/13 i 701/15 położone w rejonie ulic: Poznańskiej i Rynek są własnością Miasta Puszczykowa. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w Puszczykowie dla terenu położonego w centrum miasta w rejonie ulic: Kościelnej, Poznańskiej, Słonecznej - etap B, zatwierdzonym uchwałą Rady Miasta Puszczykowa Nr 323/10/V z dnia 06.10.2010 r., przedmiotowe działki przeznaczone są pod tereny zabudowy usługowej, oznaczone symbolem 1U.
Wieloletni dzierżawca, który zabudował przedmiotową część nieruchomości budynkiem handlowo-mieszkalnym, zgodnie z warunkami określonymi w umowie dzierżawy, zwrócił się z wnioskiem o sprzedaż ww. działek.
Przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami pozwalają na zwolnienie w drodze uchwały przez radę gminy z obowiązku zbycia w drodze przetargu - nieruchomości, gdy jej sprzedaż następuje
na rzecz osoby, która dzierżawi nieruchomość na podstawie umowy zawartej co najmniej na 10 lat, jeżeli nieruchomość ta została zabudowana na podstawie zezwolenia na budowę. Ponieważ umowa dzierżawy w niniejszej sprawie została zawarta w dniu 1 lipca 2002 r., a przedmiotowa część nieruchomości została zabudowana na podstawie pozwolenia na budowę, budowa została zakończona i wydane zostało pozwolenie na użytkowanie budynku handlowo-mieszkalnego - spełniony został powyższy warunek.
O nabycie przedmiotowej nieruchomości ubiega się tylko jeden podmiot spełniający warunki określone w art. 37 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami.