Uchwała Nr 208/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny części nieruchomości położonej w Puszczykowie w rejonie ulic: Niwk

 
Uchwała Nr 208/17/VII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 25 kwietnia 2017 r.
 
w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny części nieruchomości położonej
w Puszczykowie w rejonie ulic: Niwka Stara i Jaskółcza.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz.U. 2016 r., poz. 446 ze zmianami) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1Wyraża się zgodę na przyjęcie darowizny części nieruchomości położonej w Puszczykowie, obręb Niwka, ark. mapy 11, stanowiącej działki nr: 1028/5 o powierzchni 0,0924 ha i 1028/21 o powierzchni 0,0787 ha, wskazanej na załączniku graficznym stanowiącym integralną część niniejszej uchwały, od jej właściciela na rzecz Miasta Puszczykowa.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodnicząca Rady Miasta
/-/ Małgorzata Hempowicz
 
Uzasadnienie
 
Właściciel działek nr: 1028/5 i 1028/21 w piśmie z dnia 28 marca 2017 roku nakreślił możliwość nieodpłatnego zbycia tych działek na rzecz Miasta Puszczykowa.
Zgoda na przyjęcie darowizny, podobnie jak na nabycie nieruchomości, wymaga stosownej uchwały rady gminy. Dla przedmiotowego terenu aktualnie jest opracowywany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
Nabycie przedmiotowej części nieruchomości usprawni i pozwoli zapewnić ciągłość komunikacji
w rejonie ulic: Niwka Stara i Jaskółcza.
Wobec powyższego podjęcie uchwały jest uzasadnione.