Uchwała Nr 209/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny części nieruchomości położonej w Puszczykowie w rejonie ulicy Nadw

 
Uchwała Nr 209/17/VII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 25 kwietnia 2017 r.
 
w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny części nieruchomości położonej w Puszczykowie w rejonie ulicy Nadwarciańskiej.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 446 ze zmianami) Rada Miasta Puszczykowa uchwala co następuje:
 
§ 1Wyraża się zgodę na przyjęcie darowizny części nieruchomości położonej w Puszczykowie, obręb Niwka, ark. mapy 11, oznaczonej jako działka nr 1017/3 o powierzchni 0,0575 ha oraz działka nr 1017/9 o powierzchni 0,0012 ha, wskazanej na załączniku graficznym, stanowiącym integralną część niniejszej uchwały, od jej właściciela na rzecz Miasta Puszczykowa.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodnicząca Rady Miasta
/-/ Małgorzata Hempowicz
 
Uzasadnienie
 
Współwłaściciele nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1017/3, obręb Niwka - w piśmie z dnia 24 marca 2017 roku zwrócili się do Burmistrza Miasta Puszczykowa z prośbą o przejęcie własności drogi. Jako jedną z form realizacji zmiany stanu prawnego nieruchomości wskazali darowiznę.
Zgoda na przyjęcie darowizny, podobnie jak na nabycie nieruchomości, wymaga stosownej uchwały rady gminy.
Dla przedmiotowego terenu obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: Nadwarciańskiej i Niwka Stara, obręb Niwka, ark. 11, zatwierdzony Uchwałą Nr 214/13/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 21 maja 2013 r., zgodnie z którym przedmiotowa działka jest w części przeznaczona pod tereny drogi publicznej klasy dojazdowej, oznaczone symbolem KD-D oraz w przeważającej części pod teren drogi wewnętrznej, oznaczony symbolem  KDW.  
Następnie ustalono, że regulacji podlega również nieruchomość, oznaczona jako działka nr 1017/9, obręb Niwka, w całości przeznaczona pod tereny drogi publicznej klasy dojazdowej, oznaczone symbolem KD-D i stanowi ona własność jednego ze współwłaścicieli działki nr 1017/3. Uzgodniono, że właściciel przekaże ją również na rzecz Miasta w drodze darowizny.   
Nieodpłatne nabycie przedmiotowej nieruchomości - w całości, zapewni realizację zapisów planu
w zakresie regulacji terenu przeznaczonego pod drogę publiczną, bez konieczności ponoszenia kosztów podziału nieruchomości - w celu wydzielenia tylko części dotyczącej drogi publicznej,
a także docelowo pozwoli usprawnić komunikację w tym rejonie.
Wobec powyższego podjęcie uchwały jest uzasadnione.