Uchwała Nr 210/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w Puszczykowie.

 
Uchwała Nr 210/17/VII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 25 kwietnia 2017 r.
 
w sprawie: nadania nazwy ulicy w Puszczykowie.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 446 ze zmianami) Rada Miasta Puszczykowa uchwala co następuje:
 
 
§ 1. Ulicy, składającej się z działek nr 394/9, 394/16 oraz części działek 394/18 i 394/25 położonych w obrębie geodezyjnym Puszczykowo Stare, nadaje się nazwę Lodowcowa.
 
§ 2. Położenie ulicy określa załącznik graficzny do niniejszej uchwały.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
Przewodnicząca Rady Miasta
/-/ Małgorzata Hempowicz
 
Uzasadnienie
 
Działki opisane w załączniku zostały przejęte przez Miasto Puszczykowo w wyniku podziału, wykonanego zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonego Uchwałą Nr 167/08/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 26.11.2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Puszczykowie dla rejonu ul. Morenowej - część B, określającym między innymi przebieg układu komunikacyjnego w tym rejonie. Zaproponowana nazwa związana jest z pobliskimi terenami leśnymi Wielkopolskiego Parku Narodowego oraz koresponduje z nazwami przyległych ulic - Morenowa, Myśliwska, Wrzosowa, Sowia.